• E-Posta
  • Yazdır

PLASTİK POŞET BEYANI HK. 025 Sayılı Genelge 05.02.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe konulmuş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizle teşkilatımıza duyurulmuştu.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olduğu belirtilerek, 9/1/2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yeniden düzenlenmiş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizde duyurulan hususlara ek olarak yapılan yeni düzenlemeler de 14/01/2019 tarihli ve 14 sayılı genelgemizle teşkilatımıza bildirilmişti.

Usul ve Esaslarda Bakanlık ve il müdürlüklerinin, plastik poşet üreticileri ve satış noktalarının bildirim ve beyanlarını yapmalarını sağlamak için çevrimiçi programı hazırlayacağı ve kullanıma sunacağı öngörülmüştü. Bu çerçevede Bakanlık tarafından ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanlarının verilebilmesini teminen çevrimiçi sistem kurularak interaktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden beyanların verilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacaktır. (Örneğin; ücretlendirmeye tabi plastik poşetlerin Ocak ayına ait beyanları 15 Şubat 2019 tarihine kadar interaktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden yapılabilecektir.)

Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanacaktır.

Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

Beyanların nasıl yapılacağına ilişkin kılavuzlara https://www.csb.gov.tr/plastik-poset-beyani-i-90306 internet adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız