• E-Posta
  • Yazdır

PLASTİK POŞET BEYANI HK. 033 Sayılı Genelge 22.02.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe konulmuş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizle teşkilatımıza duyurulmuştu.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olduğu belirtilerek, 9/1/2019 tarihli ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yeniden düzenlenmiş ve 28/12/2018 tarihli ve 121 sayılı genelgemizde duyurulan hususlara ek olarak yapılan yeni düzenlemeler de 14/01/2019 tarihli ve 14 sayılı genelgemizle teşkilatımıza bildirilmişti.

Usul ve Esaslarda Bakanlık ve il müdürlüklerinin, plastik poşet üreticileri ve satış noktalarının bildirim ve beyanlarını yapmalarını sağlamak için çevrimiçi programı hazırlayacağı ve kullanıma sunacağı öngörülmüştü. Bu çerçevede Bakanlık tarafından ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanlarının verilebilmesini teminen çevrimiçi sistem kurularak interaktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden beyanların verilebilmesine olanak sağlandığı, satış noktalarının, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı 05/02/2019 tarihli ve 25 sayılı genelgemizle teşkilatımıza iletilmişti.

Bildirimlere ilişkin uygulamanın yeni başlaması, yaşanan yoğunluk ve bildirim döneminin süresi dikkate alınarak, 22/02/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan “7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek11 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak;

-           Geri kazanım katılım paylarının, ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödeneceği,  katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiğinin ilgiliye tebliğ edileceği, süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edileceği, bu madde kapsamında tahsil edilen tutarların genel bütçeye gelir kaydedileceği,

-           Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu,

-           Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığı,

-           2872 sayılı Kanun’a geçici madde eklenerek, Kanun’un Ek 11’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin 24/4/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verileceği ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının da 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız