• E-Posta
  • Yazdır

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK 037 Sayılı Genelge 28.02.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda düzenleme yapılmıştır.

Buna göre; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi “bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerinin veya tamir ve ayarlarının Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye (h) bendi eklenerek “Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması,” da yasaklar kapsamına alınmıştır.

3516 sayılı Kanun’un 15 inci maddesinin birinci fıkrasının;

(c) bendinde yapılan değişiklikle, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,

(d) bendinde yapılan değişiklikle, yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapan kişiye, ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği,

(e) bendinde yapılan değişiklikle, ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre ikiyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,

öngörülmüştür.

Aynı fıkraya eklenen;

(h) bendi ile, ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması halinde ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği,

(i) bendi ile, uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arz eden, satın alan veya bulunduran kişiye onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,

(j) bendi ile, damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişiye bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceği, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği,

hüküm altına alınmıştır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve hapis cezaları idari para cezasına çevrilerek buna ilişkin düzenleme 15 inci maddede yapılmıştır.

3516 sayılı Kanuna GEÇİCİ MADDE 3 eklenerek; 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine giren fiilleri (damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanmak) 1/12/2018 tarihinden önce işleyenler hakkında bu bent hükümlerinin uygulanmayacağı, bu kapsamdaki ölçü aletleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (28/02/2019) doksan gün içinde periyodik muayene başvurusunda bulunanların muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletlerini kullanabilecekleri, bu süre içinde periyodik muayene için başvuruda bulunmayanların ise söz konusu ölçü aletini kullanamayacağı, kullananlar hakkında belirtilen bent (15 inci maddenin c bendi) uyarınca işlem yapılacağı. belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Kanun’un titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair KanunNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız