• E-Posta
  • Yazdır

7166 SAYILI KANUN HK. 038 Sayılı Genelge 01.03.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanun ile;  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun  geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere 7166 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen bir fıkra ile işverenlere 7103 sayılı Kanun ile getirilen prim teşvikine ilave olarak ücret desteği sağlanması öngörülmektedir.

 

7103 sayılı Kanun sağlanan; ilaveten prim teşvikine ilave olarak 7166 sayılı Kanun ile getirilen ücret desteğinden yararlanabilmek için sigortalıların:

 

  • 1/2/2019 ile 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  • 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalıştırılması,

  • 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun        4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,

  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,

Şartlarının gerçekleşmesi halinde;

7103 prim desteğine ilaveten, işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayılarının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere işverene ücret desteği olarak ayrıca sağlanacaktır. Bu kapsamda işverene sağlanan ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir.
      
         Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız