• E-Posta
  • Yazdır

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ 049 Sayılı Genelge 08.04.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği", 04 Nisan 2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ ile, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğe göre;

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktalarına Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Esnaf ve sanatkarlar için beyan dönemleri; Ocak-Şubat-Mart / Nisan-Mayıs-Haziran / Temmuz-Ağustos-Eylül / Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere üç er aylık dört dönem halinde belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda her ay için ayrı ayrı gösterilerek bildirilmesi gerekmektedir. Beyan edilen paylar, beyannamenin bildirildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi, www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.

Bu bağlamda, 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilecek ve 30 Nisan 2019 tarihine kadar ödenecektir.

Diğer taraftan, 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayrı bildirilmesi gerektiğinden, Ocak ayı için önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da, bu Tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili bankalara ödenebilecektir.

Beyanname Verme Kapsamında Bulunmayanlar

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları da bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.

Buna mukabil, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi beyanname vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer olacaktır.

Beyannameyi Elektronik Ortamda Gönderecek Olanlar

Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. Bu işlemler için Tebliğin Ek-1’inde yer alan Elektronik Ortamda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Gönderme Talep Formu  doldurularak yetkili vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini gönderebileceklerdir.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi alacak olan gerçek ve tüzel kişiler; bağlı oldukları vergi dairesince kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralarında durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşımayan mükellefler ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla beraber geri kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmelerden durumuna uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

 “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odalarımız, üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Aynı şekilde 3568 sayılı Kanuna göre belge almış olan serbest muhasebeci mali müşavirler de geri kazanım katkı payı beyannamesi gönderme zorunluluğu bulunan esnaf ve sanatkârlarımızla sözleşme yapmak suretiyle bunların beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

Bununla birlikte;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca 6.000 TL, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü uyarınca katılım payı tutarının %20 fazlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari para cezası olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi doğrultusunda cezai işlem tesis edilecektir.

Bilgilerinizi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.
EKLER:
Ek-1 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği


Çetin DEMİRKAZIK
GENEL SEKRETER V.


İlgili Dosya İçin Tıklayınız