• E-Posta
  • Yazdır

DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HK. 059 Sayılı Genelge 08.05.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden alınan 03/05/2019 tarih ve E-00043955876 sayılı yazıda;  “5362 sayılı Kanunun 58’inci maddesi uyarınca Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğin 20.11.2015 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulduğu, bu Tebliğde, aylık rapor, dönem sonu raporu, Bakanlık talimatına istinaden Birlik Denetim Kurulunca Odalarda yapılacak denetim ile raporlara ilişkin genel ilkelerin ayrıntılı anlatıldığı,

Diğer taraftan Kanunun 52’nci maddesinde kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteren veya bu Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanlığın veya bu kuruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verileceği,

59’uncu maddesinde ise esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarının üyeleri ve genel sekreterleri ile personelinin, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle bu kuruluşların paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve diğer malları aleyhine, bilanço, kesin hesap, rapor, diğer çeşit evrak ve defterleri üzerinde suç işledikleri takdirde, bu suçlardan dolayı adli olarak kamu görevlileri gibi ceza göreceği,

Dolayısıyla, esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları denetim kurulları tarafından yapılacak denetimlerin anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmasında gereken özenin gösterilmesi gerektiği” ifade edilmekte,

Bu itibarla, durumun tüm esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (federasyon, birlik, oda) denetim kurullarına bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.Ek 1- 03/05/2019 tarihli ve E-00043955876 sayılı Bakanlık Yazısı    
    
2- https://esnaf.ticaret.gov.tr/mevzuat/esnaf-ve-sanatkarlar-mevzuati/tebliğ


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız