• E-Posta
 • Yazdır

CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN DENETİM VE KONTROLLERİ HAKKINDA GENELGE 072 Sayılı Genelge 28.06.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

“Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrolleri Hakkında Genelge” Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza intikal ettirilmiştir.

Söz konusu genelgede; ülkemizin coğrafi yapısı, sosyo-ekonomik durumu ve hayvan hareketlerinin yoğun olarak yapılması başta hayvan sağlığı ve refahı olmak üzere hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (Zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığının ciddi olarak tehdit altında kalabildiği, hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmenin mümkün olamadığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, hayvan hastalıkları ile mücadelenin; hastalıklara karşı koruyucu hekimlik uygulamanın yanı sıra hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetlerinin birlikte gerçekleştirilmesiyle mümkün olabileceği belirtilmektedir.

Aynı genelgede, ülkemiz genelinde canlı hayvan ticaretinin yoğun olarak yapıldığı ve buna bağlı olarak il içi ve iller arası hayvan hareketlerinin yaşandığı, doğrudan ya da dolaylı olarak sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanlar ile domuz türü hayvanların alım ve satımını yapan satıcıların, teknik, hijyen ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak ve hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla satıcılara çalışma izni verilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete'de “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesiyle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, hayvan satıcısı çalışma izin belgesi olmayan hayvan sahiplerinin, satın aldıkları hayvanları satın almalarından itibaren koyun ve keçi türü hayvanlar için en fazla yirmi dokuz gün, sığır cinsi ve domuz türü hayvanlar için ise en fazla otuz gün içerisinde tekrar satamayacağının hüküm altına alındığı, ifade edilmektedir.

İlgili yönetmelik gereği canlı hayvan ticareti yapan kişi veya kurumlara çalışma izin belgeleri düzenlendiği ve bu işletmelerin düzenli olarak denetlenmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu amaçla canlı hayvan ticareti yapan satıcıların denetim ve kontrollerinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile il/ilçe müdürlüklerince hangi esaslara göre yapılacağı ile diğer hususlar ekte sunulan genelgede ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Buna göre;

 • Bakanlık, canlı hayvan ticareti yapan satıcıların kontrol ve denetimlerini TÜRKVET kayıt sistemi üzerinden kontrol edecektir.

 • İl Müdürlükleri ilçelerde denetim ve kontroller yapacaktır, bu kontrol ve denetimler ilçe müdürlüklerinin yapacağı ikinci denetimle beraber gerçekleştirilecektir.

   

 • 18 Ocak 2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği; il/ilçe müdürlükleri tarafından canlı hayvan ticareti yapan satıcılara (celeplere), "Satıcı Çalışma İzni Belgesi" verilecek ve denetlenmesi sağlanacaktır.

 • Yönetmelik kapsamında il/ilçe müdürlüğünce en az yılda iki defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın satıcılara ait işletmeler Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrol Listesi (EK-I) ile denetlenecek, denetim sonucunda Yönetmelik ekinde yer alan Denetim Tutanağı (EK-2) düzenlenecektir. Denetim formları ve tutanakları il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

 • Satıcı Çalışma İzni Belgesi düzenlenirken Yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacak, söz konusu Yönetmeliğin 5'inci maddesinin (ç) fıkrasında yer alan "Satıcının kayıtlı olduğu meslek odasınca verilen kimlik belgesi fotokopisi" ifadesi gereği, meslek odalarından alınan belgeler aranacaktır. Satıcı çalışma izni için müracaatlar esnasında söz konusu odalardan herhangi birisinden alınan belgenin bulunması yeterli olacaktır.

 • Satıcılar TÜRKVET'e "Kişi/İşletme/Kurum" menüsü altında yer alan "Sertifika Kayıtları" ekranından kaydedilecek, "Satıcı Çalışma İzin Belgesi" numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Yapılan denetimler sonucunda satıcı çalışma izin belgesi TÜRKVET'te güncellenecektir.

 • Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, TÜRKVET'te hareket sayfasında çıkış işlemi yapılırken, hayvan sahibinin satıcı sertifikası kaydının olup olmadığı kontrolü eklenmiş olup, satıcı sertifikası kaydı olmayan kişilerin işletmelerine gelen sığır cinsi hayvanların 30 gün içinde, koyun ve keçi türü hayvanların 29 gün içinde çıkış işlemine izin verilmeyecektir.

 • Satıcı çalışma izin belgesi, Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekindeki örneğe göre il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenecektir.

Bilgilerinizi ve Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrolleri Hakkında Genelgenin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1 Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Denetim ve Kontrolleri Hakkında Genelge

   (1 Adet – 11 Sayfa)Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız