• E-Posta
  • Yazdır

Vergi Düzenlemeleri 001 Sayılı Genelge 05.01.2015


VERGİ DANIŞMANLIĞI


Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Maliye Bakanlığı, 2014 yılına ait yeniden değerleme oranını %10,11 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergiler aşağıda belirtilmiştir.


 Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı 880 TL Oldu


2013 ve 2014 yıllarında 800 TL olarak uygulanan fatura kesme zorunluluğuna ilişkin tutar 2015 yılı için 880 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2015 yılında mal ve hizmet satışları tutarının 880 TL’yi geçmesi halinde perakende satış fişi veya yazarkasa fişi yerine fatura kesilmesi zorunludur. Ayrıca, tutarı ne olursa olsun, müşterinin talep etmesi halinde her türlü mal ve hizmet satışlarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir.


 Amortisman sınırı da bir 2015 yılı için 880 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, 2015 yılında 880 TL’nin (KDV hariç) altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.


 Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri Artırıldı


Esnaf ve sanatkârlardan, alım-satım işi ile uğraşanların 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, yıllık alış tutarları 160.000 TL’yi, yıllık satış tutarları 220.000 TL’yi; alım-satım işinin dışındaki işlerle uğraşanların 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yıllık gayrisafi iş hasılatı 88.000 TL’yi; hem alım-satım hem de hizmet işlerini birlikte yapanların, iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarlarının toplamı 160.000 TL’yi aşanlar, 2016 yılında birinci sınıf tüccar sayılacak ve bilanço esasına göre defter tutacaklardır.


 BASİT USULE TABİ OLMANIN PARASAL ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ.2015 Yılında Kira Sınırı Büyükşehirlerde Yıllık 6.000 TL Olarak Uygulanacak


 

  Esnaf ve sanatkârların, kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedeli toplamı 2015 yılında Büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL’yi, diğer yerlerde 4.000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Geçmesi halinde ise bu esnaf ve sanatkârlar, (diğer şartları sağlasalar bile) 2016 yılının başından itibaren gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır.


 

  İşyeri mülkiyetinin esnaf ve sanatkârların kendilerine ait olması, kira bedeli ile ilgili sınırlamanın geçersiz olmasını sağlamamaktadır. Böyle durumlarda işyerinin emsal kira bedeline bakılmakta olup emsal kira bedeli (işyerinin belediyede kayıtlı vergi değerinin yüzde 5’i) yukarıdaki sınırların üzerinde olan esnaf ve sanatkârların da gerçek usulde vergiye tabi olmaları gerekmektedir.

         


                        Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da Yeniden Belirlendi

 


Yukarıdaki tabloya göre 2015 yılında yıllık alış ve satışlarının toplamı ile hasılatlarının toplamı tabloda yazılı olan tutarları aşan esnaf ve sanatkarlar, 2016 yılının başından itibaren gerçek usule tabi olacak ve işletme defteri tutacaklar.

 


2015 Yılında

2016’da Basit Usule Tabi Olacaklar

1.

Satın aldıkları malları olduğu gibi

Yıllık alımları tutarı

84.000 TL'yi aşmayanlar

veya işledikten sonra satanların

Yıllık satışları tutarı

120.000 TL'yi aşmayanlar

2.

Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların

40.000 TL'yi aşmayanlar

bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı

3.

1 ve 2 numaralı satırlardaki işlerin birlikte yapılması

84.000 TL'yi aşmayanlar

halinde yıllık satışlarının tutarı ile iş hasılatı toplamı


Çay, Şeker, İçki, Sigara ve Akaryakıt Satanların Alış ve Satış Tutarları da Arttırıldı

 


Milli Piyango, akaryakıt, çay, şeker, içki, sigara ve bunlar gibi kar oranları emsallerine göre düşük olarak tespit edilen ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârların basit usule tabi olma şartlarını Maliye Bakanlığı ayrıca belirliyor. Bu ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârlardan 2015 yılında yıllık alış ve satışlarının toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar üzerinden hesaplanacak hadleri aşanlar, 2016 yılında gerçek usulde vergiye tabi olacak ve işletme defteri tutacaklar. 2015 yılında, belirtilen hadleri aşmayan esnaf ve sanatkârlar ise, diğer şartları da yerine getirmeleri kaydıyla 2016 yılında da basit usule tabi olmaya devam edebilecekler. Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar üzerinden belirlenecek olan hadler, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hesaplamalar doğrultusunda tespit edilecektir.


 


Ürünün Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları

Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alış

Yıllık Satış

Yıllık Alış

Yıllık Satış

Değerli Kağıt

130.000 TL

150.000 TL

170.000 TL

190.000 TL

Çay-Şeker

106.000 TL

130.000 TL

120.000 TL

160.000 TL

Milli Piyango, Hemen Kazan, Süper Toto vb.

106.000 TL

130.000 TL

120.000 TL

160.000 TL

İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto, Sigara, Tütün

106.000 TL

130.000 TL

120.000 TL

160.000 TL

Akaryakıt (LPG Hariç)

150.000 TL

160.000 TL

190.000 TL

220.000 TL


                        


Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Devam Ediyor


 Basit usule tabi esnaf ve sanatkârların, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemelerine ilişkin uygulama 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre basit usule tabi esnaf ve sanatkârlar, 2015 yılında da toplu belge düzenleyebilecekler.


 

Ücret Gelirlerinin 2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi


2015 yılında ücret gelirlerine uygulanacak Gelir Vergisi tarifesi yeniden belirlenmiştir. Buna göre 2015 yılında elde edilen ücret gelirleri;


12.000 TL’ye kadar                                                                                yüzde 15


29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası                                   yüzde 20

106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası                                yüzde 27


106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL, fazlası yüzde 35


oranında vergilendirilecektir. Ücret Dışındaki Gelirlerin 2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi


2015 yılında ücret dışındaki (örneğin basit usulde veya gerçek usulde ticari kazanç, kira geliri gibi) gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.


12.000 TL’ye kadar                                                                                yüzde 15


29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası                                   yüzde 20


66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası                           yüzde 27


66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, fazlası        yüzde 35


 Kira Gelirinde İstisna Sınırı 3.600 TL Oldu


Konut kira geliri elde edenler için getirilmiş bulunan ve 2014 yılında 3.300 TL olarak uygulanan istisna tutarı 2015 yılında 300 TL artırılarak 3.600 TL’ye çıkarılmıştır. Bu istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler (basit usule tabi gelir vergisi mükellefleri dahil) yararlanamamaktadırlar.


 Çalışanlara İşyerinde Verilen Yemeğin Vergi Dışında Bırakılan Tutarı 13TL


İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde çalışanlara yemek verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin olup 2014 yılında 12 TL olan istisna tutarı aylık 1 TL artırılarak 13 TL olarak yeniden tespit edilmiştir. Söz konusu menfaatin yemek veya yemek çeki ve benzeri şekilde sunulması yerine nakit olarak verilmesi halinde bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.


 Engellilik İndiriminde Yüzde 10 Artış Yapıldı


Engelli çalışanların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi sırasında uygulanan engellilik indirimi tutarları 2015 yılında uygulanmak üzere, birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.


 

Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde En Düşük Çevre Temizlik Vergisi 25 TL Oldu


 

Esnaf ve sanatkârların 2015 yılında ödeyecekleri Çevre Temizlik Vergisi tutarlarında da yüzde 10 artış yapıldı. Yeni rakamlara göre işyerleri, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan esnaf ve sanatkârların ödeyecekleri vergi miktarının en düşüğü 25 TL olurken en yüksek tutar olan 3.125 TL’ye yükseltildi.


İşyerleri için 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarını gösteren tablo aşağıdadır.


 

2015 Yılında Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde


Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)


 


Bina Grupları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.500

1.900

1.600

1.300

1.100

2. Grup

1.600

1.200

970

770

660

3. Grup

1.100

800

660

500

400

4. Grup

500

400

300

250

190

5. Grup

300

250

170

160

130

6. Grup

160

130

88

77

55

7. Grup

55

44

31

26

20


 2015 Yılında Büyükşehir Belediyelerinde


                      Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)


Bina Grupları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.125

2.375

2.000

1.625

1.375

2. Grup

2.000

1.500

1.212

962

825

3. Grup

1.375

1.000

825

625

500

4. Grup

625

500

375

312

237

5. Grup

375

312

212

200

162

6. Grup

200

162

110

96

68

7. Grup

68

55

38

32

25


 

Çevre temizlik vergisi Büyükşehir belediyelerinde yüzde 25 artırımlı olarak uygulanıyor. Bu nedenle her yıl iki farklı tarife yayımlanıyor. Bu tarifelerde yer alan bina gruplarını belirlemeye Bakanlar Kurulu, bina derecelerini belirlemeye ise Belediye Meclisleri yetkili.


Konutlara ait çevre temizlik vergisi ise su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 2015 yılında metreküp başına Büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak uygulanacak.  


Konutlara ait çevre temizlik vergisi ile üstteki 1. tarifede yer alan tutarlar, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.


Motorlu Taşıtlar Vergisi de Yüzde 10,11 Oranında Arttı


2015 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi de yüzde 10,11 oranında artırılmıştır. İlk taksiti Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin 2015 yılı tarifesi aşağıdadır.MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

I SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, ve benzerleri

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

1300 cm³ ve aşağısı

591

412

231

175

63

1301 – 1600 cm³’e kadar

945

709

412

291

112

1601 – 1800 cm³’e kadar

1.667

1.304

768

469

182

1801 – 2000 cm³’e kadar

2.626

2.024

1.189

709

280

2001 – 2500 cm³’e kadar

3.939

2.860

1.787

1.068

423

2501 – 3000 cm³’e kadar

5.491

4.777

2.985

1.607

591

3001 – 3500 cm³’e kadar

8.362

7.524

4.533

2.263

831

3501 – 4000 cm³’e kadar

13.147

11.352

6.686

2.985

1.189

4001 cm³ ve yukarısı

21.516

16.135

9.556

4.296

1.667

2-Motorsikletler

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

150 – 250 cm³’e kadar

112

85

63

40

17

251 – 650 cm³’e kadar

231

175

112

63

40

651 – 1.200 cm³’e kadar

591

352

175

112

63

1.201 cm³ ve yukarısı

1.429

945

591

469

231
II SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1. Minibüs

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

 

709

469

231

2. Panelvan ve motorlu kara-vanlar (Motor Silindir Hac.)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1.900 cm³ ve aşağısı

945

591

352

1.901 cm³ ve yukarısı

1.429

945

591

3. Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yeri)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

25 kişiye kadar

1.787

1.068

469

26-35 kişiye kadar

2.143

1.787

709

36-45 kişiye kadar

2.384

2.024

945

46 kişi ve yukarısı

2.860

2.384

1.429

4. Kamyonet, kamyon, çe-kici ve benzerleri (Ağırlık)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1.500kg.’a kadar

637

423

209

1.501-3.500 kg.’a kadar

1.286

746

423

3.501-5.000 kg.’a kadar

1.930

1.607

637

5.001-10.000 kg.’a kadar

2.143

1.821

855

10.0001-20.000 kg.’a kadar

2.574

2.143

1.286

20.001 kg. ve yukarısı

3.220

2.574

1.497


 Maktu Damga Vergisi Tutarları Yüzde 10,11 Arttı


Buna göre, 2015 yılında verilecek beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannameleri için 45,30 TL, kurumlar vergisi beyannameleri için 60,50 TL, katma değer vergisi ve muhtasar beyanname ile diğer vergi beyannameleri için 29,90 TL, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için de 22,30 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. 


Basit Usul Muhasebe Ücretleri Yeniden Belirlendi


Meslek kuruluşlarımızın bünyesinde oluşturulan muhasebe bürolarında verilen basit usul muhasebe hizmetleri karşılığı için 2015 yılından itibaren tahsil edilecek tutarlar aşağıdaki gibidir.


 I.GRUP ODALAR


Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde 30,00.-TL


 II. GRUP ODALAR


Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde; 24,00.-TL


Diğer ilçelerinde; 12,00.-TL


 III. GRUP ODALAR


Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli iller ile ( Diyarbakır-Samsun-Erzurum) bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde. 18.00 TL


Diğer ilçelerinde; 12,00.-TL


Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde: 12,00.-TL


Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız