• E-Posta
  • Yazdır

Yerli Malı Belgesi hk. 005 Sayılı Genelge 08.01.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği, 13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesi ile, Yerli Malı Belgesi verilirken; “yerli katkı oranını içeren evrakın isteneceği, yerli katkı oranını içeren evrakın teknik yönden eksper tarafından, mali yönden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından tetkik edilerek imzalanacağı ve taahhütname ekinde ilgili odaya teslim edileceği” yönünde yeni bir düzenleme getirilmiştir.

Öte yandan, anılan Tebliğin 7 nci maddesine dayanılarak Konfederasyonumuzca hazırlanan ve Yerli Malı Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları” Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 21/10/2014 tarihli ve 03 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilmiş olup, 12/02/2009 tarihli ve 76 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulan “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenme Esasları” ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Bununla birlikte, 21/10/2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları” uyarınca hazırlanan yeni “Yerli Malı Belgesi Standart Formu”nun eskiden olduğu gibi ESBİS üzerinden odalarımızca verilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmış ve ESBİS sistemine “Yerli Malı Belgesi Standart Formu” yüklenerek kullanıma sunulmuş, ayrıca “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları” ile ekleri http://www.tesk.org.tr/tr/yeni/usul_esaslar.php bağlantısında Konfederasyonumuzca paylaşılmıştır.

Dolayısıyla, Yerli Malı Belgesini talep eden esnaf ve sanatkarlarımızın, eskiden olduğu gibi bağlı olduğu esnaf ve sanatkarlar odalarına başvurmaları, gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve 5362 sayılı Kanunun 61/e maddesinde öngörülen hizmet karşılığı tutarını ödemeleri halinde yeni “Yerli Malı Belgesi” odalarca bu Uygulama Esaslarına uygun olarak düzenlenebilecektir.

Bilgilerinizi ve Yerli Malı Belgesi işlemlerinin Uygulama Esasları çerçevesinde yapılmasını teminen konunun odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

Ek-1 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi
         Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları (1 Adet, 7 Sayfa)

Ek-2 Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (1 Adet, 1 Sayfa)

Ek-3 Taahhütname (1 Adet, 1 Sayfa)

Ek-4 Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (1 Adet, 4 Sayfa)

Ek-5 Yerli Malı Belgesi Standart Formu (1 Adet, 1 Sayfa)

(Ekler http://www.tesk.org.tr/view/menu/goster.php?Guid=ba112582-f1da-11e9-b001-54213e5f8f01 linkinde yer almaktadır.)

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız