• E-Posta
  • Yazdır

Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 022 Sayılı Genelge 27.02.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 20/08/2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin yayımlanmasına müteakip Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığınca, İl Valiliklerine ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin 31/12/2014 tarihine kadar tamamlanması gerektiği bildirilmiş, konu 04/09/2014 tarihli ve 62 sayılı Genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Ancak, teşkilatımızca Konfederasyonumuza yapılan müracaatlarda; verilen sürenin yetersiz olması nedeniyle gerekli yükümlülüklerin yerine getirilemediği belirtilerek, ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin tamamlanma süresinin uzatılması talep edilmekteydi.

Konfederasyonumuzun bu çerçevede yaptığı çalışmalar ve ısrarlı talepleri sonucu, 26/02/2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçlara izin verme işlemlerinin tamamlanması için verilen süre 01/07/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, söz konusu Tebliğ ile, Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve izin için gerekli bilgi ve belgeler arasında yer alan “satışı yapılacak su listesi” ifadesi çıkarılmış, satışı yapılacak suya ilişkin su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin noter onaylı olması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Su satışı yapılacak iş yerine ait plan ve kroki ifadesi, “iş yerine ait plan veya kroki” şeklinde değiştirilerek plan ya da krokiden herhangi birinin yeterli olacağı öngörülmüştür.

İzin için gerekli belgeler arasında sayılan, iş yeri açma ve çalışma izin belgesi çıkarılarak, yerine “vergi levhasının bir örneği”nin isteneceği belirtilmiştir.

Tebliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi çıkarılarak, izinsiz su satışı ve nakli yapılmasında üretici firmanın sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
            EKLER:

Ek-1: Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız