• E-Posta
 • Yazdır

Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) Kapsamında İran’a Yapılacak Olan İhracatta Kullanılacak Olan Menşe İspat Belgesi İle A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat 030 Sayılı Genelge 24.03.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması’nın metni 20/10/2014 tarihli ve 2014/6916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak 04/11/2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anlaşma kapsamında tercihli ticarete konu eşyanın menşeinin ispatı amacıyla kullanılacak menşe ispat belgesine ilişkin usul ve esaslar ise “Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiş ve 30/01/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ve Ekonomi Bakanlığı tarafından İthalat Rejimi Kararında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından, bu kapsamda tercihli rejime konu olacak eşyanın menşei, anlaşmanın “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliğine İlişkin II Nolu Eki”nin 14. maddesi uyarınca Ek’in lahikasında yer alan belge örneğine uygun düzenlenecek bir Menşe İspat Belgesinin ibrazı suretiyle ispatlanacaktır.

Konfederasyonumuzun ve Birliklerimizin 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri Nolu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliğiyle menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanması hakkında yetkilendirilmiş olması çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2014 tarihli ve 3831053 sayılı yazısına istinaden İran’a yapılacak ihracatta kullanılacak olan Menşe İspat Belgesi ve Menşe İspat Belgesi İçin Başvuru Formu, basımından önce anılan Bakanlığın onayına sunulmuş ve Bakanlık tarafından uygun bulunarak belgeler Konfederasyonumuzca basılmıştır.

İlgili Tebliğler gereğince, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından kullanılacak olan A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe İspat Belgeleri ve Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında İran’a yapılacak olan ihracatta kullanılacak olan Menşe İspat Belgesi Konfederasyonumuz tarafından, birliklerimize talepleri doğrultusunda gönderilecektir.

Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında İran’a yapılacak olan ihracatta kullanılacak olan Menşe İspat Belgesi 5 nüsha olarak düzenlenmektedir. Öncelikle başvuru formu ve Menşe İspat Belgesi ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulacaktır. Birlik gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi Konfederasyonumuza faks ile gönderecek ve tarafımızca uygun bulunması halinde Birlik, yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki “7 No’lu Gözlemler” kutusunu tasdik edecek, beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivleyecek ve kalan üç nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verecektir.

 

 

Ayrıca; ihracatta kullanılan belgelerin azami satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve Bakanlığın 16/01/2015 tarihli ve 5262482 sayılı yazısı ile Konfederasyonumuza bildirilmiştir. Söz konusu belgelerin satışında ve onayında alınacak ücretlerin, ülke genelinde standart olarak uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Buna göre 2015 yılında A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır;

 • A.TR Dolaşım Belgesi:

 • Konfederasyon tarafından birliklere 3 TL’den satılacaktır.

 • Birlikler tarafından talep eden esnafa 7 TL’den satılacaktır.

 • Birliklerce esnaf tarafından düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin onaylanması karşılığında onay ücreti olarak 2,5 TL alınacaktır.

 • EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi ve Tercihli Ticaret
       Anlaşması (TTA) Kapsamında İran’a Yapılacak Olan
       İhracatta Kullanılacak Olan Menşe İspat Belgesi:

 • Konfederasyon tarafından birliklere 3 TL’den satılacaktır.

 • Birlikler tarafından talep eden esnafa 7 TL’den satılacaktır.

 • Birliklerce esnaf  tarafından düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi veya Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında İran’a Yapılacak Olan İhracatta Kullanılacak Olan Menşe İspat Belgesi onaylanması karşılığında onay ücreti olarak 3,5 TL. alınacaktır.

    • Form A Belgesi ve Menşe Şahadetnamesi:

 • Konfederasyon tarafından birliklere 3 TL’den satılacaktır.

 • Birlikler tarafından talep eden esnafa 6 TL’den satılacaktır.

 • Birliklerce esnaf tarafından düzenlenen Form A Belgesi veya Menşe Şahadetnamesinin onaylanması karşılığında onay ücreti olarak 3,5 TL alınacaktır.

   

  Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 • Bilgi için:
  FEDERASYONLAR
  Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
  GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


  İlgili Dosya İçin Tıklayınız