• E-Posta
  • Yazdır

Yönetmelik Değişikliği 054 Sayılı Genelge 25.06.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasının  (a) ve (ç) bentleri; 13/06/2015 tarihli ve 29385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, anılan Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendi gereğince; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecileri, üretim izni belgesi bulunan gıdalar için, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının … tarih ve… sayılı izni ile üretilmiştir.” ifadesinin yer aldığı etiketleri, bu bilginin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması ve bunun yerine tanımlama işaretine yer verilmesi suretiyle 31/12/2015 tarihine kadar kullanabilecektir. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay numarasını henüz almamış olan gıda işletmecileri, “tanımlama işareti” yerine bu Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) bendine göre uygun olan bilgiye yer verecektir.

Ayrıca, anılan Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının (ç) bendi gereğince;  (a), (b) ve (c) bentlerine göre 31/12/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar, 31/12/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1: Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikNaci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız