• E-Posta
  • Yazdır

27.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Hk. 071 Sayılı Genelge 01.10.2015


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ


 

    

           Bilindiği üzere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu;  mesleki ve teknik eğitimin uygulandığı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almakla görevlidir. Söz konusu Mesleki Eğitim Kurulunun 27. toplantısında alınan kararlar   16 Eylül 2015 tarih ve 29477 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Teşkilatımızı ve üyelerini yakından ilgilendiren hususlar Konfederasyonumuzca 27. Mesleki Eğitim Kurulu gündemine taşınmış ve  anılan Kurulun kararları arasında yer alması sağlanmıştır.


          Bu bağlamda, 27. Mesleki Eğitim Kurulu kararlarının teşkilatımızı ilgilendiren maddeleri aşağıda sıralanmaktadır.


          Buna göre;


            3. Maddesinde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamı dışındaki mesleklerde eğitim ve belgelendirmeye yönelik mevzuat ve uygulamalar ile ilgili ihtisas komisyonunun kurulmasına ve  Meslekî Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin ustalık belgesi ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi almasının da sağlanmasına ilişkin ihtisas komisyonu kurulmasına karar verilmiştir.


            Bu çerçevede, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamı dışındaki mesleklerde belgelendirmenin ortak bir sistem (e-yaygın otomasyon) ve mevzuatla; TESK ve TOBB’un her birinin kendi üyelerine yönelik  olarak sistemi uygulaması amaçlanmaktadır.                


            Yine 3’üncü madde kapsamında, bilindiği üzere Konfederasyonumuz uzun bir süreden bu yana Meslekî Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin ustalık belgesi ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi de alabilmesini talep etmektedir. Belirtilen talebimizin hayata geçmesi halinde, ülkemizde uygulanan mesleki eğitim sisteminde köklü bir reform sağlanarak mesleki eğitim sisteminin gençler  açısından yeniden cazip hale gelmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.


            6. Maddesinde, 19 yaşından küçükler için çıraklık eğitimi süresince çırak ve kalfaların uzun vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ile çıraklık eğitimi süresince ödenen SGK primlerinin borçlanma yoluyla uzun vadeli sigorta primlerinin kişiler tarafından yatırılarak emekliliğe sayılması konusunda maliyet ortaya çıkarılarak bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.


            Bu çerçevede, çırak ve kalfaların uzun vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ile geriye dönük borçlanma hakkı Konfederasyonumuzca ilgili platformlarda  dile getirilmiş ve  bu talebin Mesleki Eğitim Kurulundan karara bağlanması talep edilmiştir. Söz konusu talebimiz hususunda anılan Kurulca; sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengelerinin gözetilmesi prensibi çerçevesinde ve Konfederasyonumuz koordinasyonunda öncelikle  maliyet raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir.


            7. Maddesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen çıraklar adına çıraklık süresince MEB tarafından ödenen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme süresinin belirlenecek bir yaşa kadar kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsamasına karar verilmiştir.


            Bilindiği üzere,  kalfaların iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primlerinin de çıraklarda olduğu gibi Devlet tarafından karşılanması hususu Konfederasyonumuzca; 26. Mesleki Eğitim Kurulu ve 4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası da dahil olmak üzere uzun bir süreden bu yana ısrarlı bir şekilde talep  edilmiştir. Bu bağlamda, 7. maddede belirtilen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primlerinin kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsamasına ilişkin kararda bu çerçevede alınmıştır.


            10. Maddesinde, 3308 sayılı Kanuna göre, çıraklık eğitimi kapsamındaki; “et ve et ürünleri işlemeciliği” meslek dalı ile pazarlama ve perakende meslek alanının satış elemanlığı meslek dalında, kantin işletmeciliği hariç, 14 uzmanlığın kapsamdan çıkarılması ile ilgili İhtisas Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir.


            3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında belgelendirilen  satış elemanlığı mesleklerinin (14 meslek dalı) anılan Kanun kapsamından çıkarılması hususu  yine Konfederasyonumuzca uzun bir süreden bu yana ve ısrarlı bir şekilde talep edilmiş ve  10. Maddede belirtilen ihtisas Komisyonu kararı da  bu çerçevede alınmıştır.


11. Maddesinde, 3308 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi çerçevesinde; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1. maddedeki şartlara sahip oldukları halde , kapsamdaki tüm meslek dalları için geçerli olmak üzere, meslek dallarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmasından sonra, verilen yasal sürede belge alamayan veya belgesini değiştiremeyenlere  son defaya mahsus olmak üzere Türkiye Meslekî Eğitim Kurulu 27. Toplantısı kararının Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle bir ek müracaat süresi verilmiştir.


Az sayıda da olsa bu durumda olanların, verilen süre içinde en yakın Mesleki Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir. Alınan karar  gereğince yapılacak uygulamaların, en kısa zamanda üye esnaf ve sanatkarlarımıza (süresi içinde müracaat edemeyerek mağdur olmalarını önlemek bakımından) mahalli imkanlar kullanılarak (yerel radyo/gazete, el ilanları vb.) duyurulması önem arz etmektedir.


12. Maddesinde, 3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek toplam eğitim sürelerinin en az 6 ay ve en fazla 3 yıl olarak yeniden düzenlenmesi  ile ilgili olarak ihtisas komisyonu kurulmasına ve söz konusu Komisyon çalışmalarının Konfederasyonumuz koordinasyonunda yürütülmesine karar verilmiştir.


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.  


Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız