• E-Posta
  • Yazdır

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) 115 SAYILI GENELGE 04.12.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)  3 Aralık 2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi ve mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine başvuruların elektronik ortamda yürütüleceği Destek Yönetim Sisteminin (DYS) işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ’de;  Destek Yönetim Sistemini kullanacak yararlanıcılar ya da  yetkilendirilmiş kullanıcıların sisteme tanımlanmak üzere başvurularının Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılacağı bildirilmiştir.

Destek Yönetim Sisteminin işleyişine ilişkin hususlar Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek uygulama usul ve esasları ile belirlenecek ve uygulama usul ve esaslarında yer almayan hususlarda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı web sayfası üzerinden ulaşılacak olan Destek Yönetim Sisteminin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih ilgili Bakanlık web sayfasında ilan edilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

NACİ SULKALAR M. BURHAN AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız