• E-Posta
  • Yazdır

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Kapsamında Malezya’ya Yapılacak Olan İhracatta Kullanılacak Olan Menşe İspat Belgesi İle A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İsp 012 Sayılı Genelge 12.01.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; Türkiye ile Malezya arasında 17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 01 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, Anlaşmanın 4. Faslında yer alan “Menşe Kuralları” hükümlerini mevzuata aktarmak amacıyla hazırlanan “Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 10/07/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ve Ekonomi Bakanlığı tarafından İthalat Rejimi Kararında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından bu kapsamda tercihli rejime konu olacak eşyanın menşei, anlaşmanın Fasıl 4’ünde yer alan “Menşe Kurallarının 15. maddesi uyarınca söz konusu Fasıl’ın ekinde yer alan belge örneğine uygun düzenlenecek bir menşe ispat belgesinin ibrazı suretiyle ispatlanacaktır.

Konfederasyonumuzun ve Birliklerimizin 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri Nolu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliğiyle menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanması hakkında yetkilendirilmiş olması çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Konfederasyonumuza gönderilen yazılarına istinaden Malezya’ya yapılacak ihracatta kullanılacak olan menşe ispat belgesi, menşe ispat belgesi için başvuru formu ve ihracatçı beyanı basımından önce anılan Bakanlığın onayına sunulmuş ve Bakanlık tarafından uygun bulunarak belgeler Konfederasyonumuzca basılmıştır.

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Malezya’ya yapılacak olan ihracatta kullanılacak olan menşe ispat belgesi 5 nüsha olarak düzenlenmektedir. Öncelikle başvuru formu ve menşe ispat belgesi ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulacaktır. Birlik gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi Konfederasyonumuza faks ile gönderecek ve tarafımızca uygun bulunması halinde Birlik, yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki “7 No’lu Gözlemler” kutusunu tasdik edecek, beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivleyecek ve kalan üç nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verecektir.

 

İlgili mevzuatlar gereğince, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından kullanılacak olan A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe İspat Belgeleri,  Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında İran’a yapılacak olan ihracatta kullanılacak olan menşe ispat belgesi ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Malezya’ya yapılacak olan ihracatta kullanılacak olan menşe ispat belgesi Konfederasyonumuz tarafından, birliklerimize talepleri doğrultusunda gönderilecektir.

 

Diğer taraftan; ihracatta kullanılan belgelerin satış ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmiş ve Bakanlığın 31/12/2015 tarihli ve 12830158 sayılı yazısı ile Konfederasyonumuza bildirilmiştir. Söz konusu belgelerin satışında ve onayında alınacak ücretlerin, ülke genelinde standart olarak uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Buna göre 2016 yılında ihracatta kullanılan belgelerin tamamı Konfederasyonumuzca birliklere 1 TL’den satılacaktır. Birlikler ise anılan belgeleri talep eden esnafa 2 TL’den satacaktır. Birliklerce esnaf tarafından düzenlenen ihracat belgesinin onaylanması karşılığında onay ücreti olarak 3 TL alınacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
                   BİLGİ İÇİN:

         FEDERASYONLAR


Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız