• E-Posta
  • Yazdır

İSG Hizmetlerine İlişkin Başvuru 055 Sayılı Genelge 10.06.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddesi uyarınca,  kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, aynı Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma veya üstlenme” yükümlülüğü 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Bununla birlikte gerekli eğitimleri almak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç); ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafın yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde 08/07/2015 tarihli ve 57 sayılı,

Bunun yanı sıra, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler  ile tetkikler hariç) üstlenmek isteyen  işveren veya işveren vekillerinin, eğitimi nereden ve nasıl alacakları, eğitim için nereye ve ne zaman başvuracakları, sınav ve sertifikalandırmanın  nasıl yapılacağı ile buna  ilişkin diğer hususlar 31/12/2015 tarihli ve 92 sayılı,

Ayrıca; 6331 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca oda, birlik ve federasyon yönetim kurullarının karar almak suretiyle genel sekreterleri, bahsi geçen Kanun ve Yönetmelikte öngörülen eğitimleri tamamlamak kaydıyla, ondan az çalışanı bulunan oda, birlik ve federasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) yürütmek üzere işveren vekili olarak görevlendirilebilecekleri hususu da 15/01/2016 tarihli ve 13 sayılı,

genelgelerimiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Bahsi geçen eğitimler Anadolu Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla tekrarlanmakta olup; başvuru şartları ile eğitim programına ilişkin detaylı bilgiler http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi  adresinde yer almakta ve halihazırda 24 Haziran 2016 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınızla, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara söz konusu eğitim programı hakkında ivedilikle bilgi verilmesini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız