• E-Posta
  • Yazdır

İlk Yardım Eğitimi 056 Sayılı Genelge 13.06.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11’inci maddesi ile, bu Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve 18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi uyarınca işverenin, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 29/07/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlk Yardım Yönetmeliği”nin 19’uncu maddesi uyarınca da iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işverene;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda; Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden alınan 04/05/2016 tarihli ve 381700-799-E.14618 sayılı yazıda; Genel Müdürlüklerince 26 ilde 35 İlk Yardım Merkezi ile ülke düzeyinde ilk yardım eğitimi vermek suretiyle kursiyerlere “İlk Yardımcı Sertifikası” verdikleri ve Türk Kızılayı bünyesinde ilk yardım eğitimi veren merkezlere ait bilgilerin www.ilkyardim.org.tr adresinde yer aldığı belirtilerek, işverenlere ait bu yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen işbirliği yapılması talep edilmiştir.

6331 sayılı Kanun uyarınca, Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında aynı Kanun’un 26’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası (2016 yılı her bir yükümlülüğe aykırılık için en az 1.301.-TL) uygulanabileceğinden, isteyen meslek kuruluşları ile işveren konumunda bulunan esnaf ve sanatkarların yerelde bulunan “İlk Yardım Merkezi” ile irtibata geçerek bu eğitimleri almaları mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiBilgi İçin:
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız