• E-Posta
  • Yazdır

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 065 Sayılı Genelge 10.08.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile perakende işletmelerin denetimine ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” 06 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, perakende işletmelerin uymaları gereken ilke ve kurallar ile Bakanlık, yetkili idare, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarının uygulamadaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğe göre; prim ya da bedel talebine konu ürüne, üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen ve buna bağlı olarak insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresine, mağaza markalı ürün satışına, indirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresine, sürekli indirimli satışlara ve bu satışlara konu mallara, raf tahsisine yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen düzenlemelerin yanı sıra aşağıda belirtilen hususlar da aynı Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Bu çerçevede;

  • Yılın belli dönemlerinde ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde düzenlenen alışveriş festivalleri için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları ödenek miktarı bütçelerinin yüzde 5’ini geçemeyecektir. Festival tarihleri ve programı, Bakanlığa bildirilecek, süresi ise 60 günü geçemeyecektir.

  • İl Müdürlüğü, perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler olarak tanımlanan yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçilerini o ildeki ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, ziraat odaları ve varsa ilin en fazla üyeye sahip tüketici örgütünün önerilerini alarak belirleyecektir. Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri listesi, iki yılda bir Aralık ayında güncellenecektir.

  • Çalışma gün ve saatlerinin ilçe veya il düzeyinde belirlenmesine, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali; bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine Bakanlık yetkili olacaktır. Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesinde mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ile yöresel şartlar, özel gün ve haftalar, milli ve dini bayramlar gibi hususlar gözetilecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

Ek-1: Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında YönetmelikNaci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız