• E-Posta
  • Yazdır

İhracatta Kullanılan Belgelerin Satışı, Onayı ve Takibi 077 Sayılı Genelge 21.09.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlarımız tarafından ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Gümrük Genel Tebliğleri’nin ilgili hükümleri uyarınca Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir. 

20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Gümrük İşlemleri Seri No:122) 3 üncü maddesi ile aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Gümrük İşlemleri Seri No:123) 4 üncü maddesinde; “Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından Konfederasyon’a veya TİM’e bildirilir. Kullanılmayan belgeler TOBB, Konfederasyon ve TİM tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.” ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğler uyarınca, ihracatta kullanılan belgelerden A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR.MED Dolaşım Sertifikası, Form A Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe İspat Belgesi ve D-8 Menşe İspat Belgesi almak isteyen üyelerimizden, esnaf ve sanatkarlar odası üyesi olma şartı aranmakta, üyelerimizin bağlı oldukları Birlikten bu belgeleri alma zorunluluğu bulunmamakta, satın aldığı Birlikten belgesini onaylatma koşulu ile farklı bir Birlikten de söz konusu belgeleri alabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Birliklerimiz sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip etmek ve araştırmak, geri gelmeyen belgelerin seri numaraları ile ilgili üyenin ve firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçelerini içerecek bir yazı ile her yılın Kasım ayına kadar Konfederasyonumuza bilgi vermek zorundadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız