• E-Posta
  • Yazdır

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 078 Sayılı Genelge 21.09.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 21 Eylül 2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğle, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak olan künyelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğe göre;

Ø Künye, Sistem üzerinden tekli künye, çoklu künye veya etiket formatında künye olarak basılabilecektir.

Ø Tek mal için tekli künye kullanılacaktır.

Ø Aynı araç ile birden fazla mal taşınması halinde; mallar için tekli künyeler ya da çoklu künyeler kullanılabilecektir.

Ø Kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan mallar ile kap veya ambalajından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallar için kullanılacak künye, etiket formatında basılacaktır.

Tekli künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-1’deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılacaktır:

a) Künye no,

b) Malın üretim/ithal tarihi,

c) Malın adı, cinsi ve türü,

ç) Malın üretildiği/girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer,

d) Malın gideceği/tüketime sunulduğu yer,

e) Üreticinin adı soyadı/ticaret unvanı,

f) Malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,

g) Bildirimcinin adı soyadı/ticaret unvanı,

ğ) Malın miktarı,

h) Araç plaka/belge no,

ı) Sertifikasyon kuruluşunun adı ve kod numarası,

i) Ürünün sertifika numarası,

j) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.

         

Çoklu künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-2’deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılacaktır:

a) Künye no,

b) Bildirim tarihi,

c) Araç plaka no,

ç) Belge no (sevk irsaliyesi, fatura, müstahsil makbuzu),

d) Malın adı,

e) Mal miktarı,

f) Malın nereden nereye gittiği,

g) Bildirimci/malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,

ğ) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.

Etiket formatındaki künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-3’teki örneğe uygun olarak tekli künyelerin içermesi gereken bilgilerden (a), (b), (e), (ğ) ve (j) bentlerinde yer alan bilgilerle birlikte üretim yeri/gümrük kapısı, alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) ile “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınan künye bilgilerini www.hal.gov.tr adresinden künye numarası ile sorgulayabilirsiniz.” ibaresini içerecek şekilde basılacaktır.

            1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen mallar ile iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler için oluşturulan künye belgelerinde ürün sertifikası ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna ilişkin bilgilere de yer verilecektir.

            Tekli ve çoklu künyeler; A4 formundaki kağıtlara üzerindeki bilgiler okunabilir ve sorgulanabilir punto büyüklüğünde ve aralığında basılacaktır.

            Etiket formatındaki künyeler; en az 9X9 ebadında, Times New Roman yazı karakterinde ve en az 7 punto büyüklüğünde basılacaktır.

            Malların üretildiği yerden veya giriş yaptığı gümrük kapısının bulunduğu yerden toptan ya da perakende satış merkezleri ile depo, tesis, dağıtım merkezlerine, malları kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, hastane, yurt ve diğer kuruluşlar ile sanayi kuruluşlarına, ambalajlama ve tasnifleme tesislerine ve çıkış gümrük kapısına sevki esnasında tekli veya çoklu künyeler kullanılacaktır. Bu künyelerin kap veya ambalaj üzerine yapıştırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kullanılan künyelerin ya da bu künyeler üzerinde bulunan künye numaralarının denetim esnasında ibrazı zorunludur.

            Etiket formatındaki künyeler, kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan malların kap veya ambalajlarının üzerine yapıştırılacaktır.

            Kap veya ambalajlarından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallarda, barkodlu etiket formatındaki künyeler, mevcut fiyat etiketlerinden farklı ve bağımsız olarak tüketicilerce kolayca görülebilen ve okunabilen şekilde satış yerine konulacaktır.

 Künyeler, diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya kesilemez.

 

Kendilerince üretilen malları, üretim yapılan yerde, yakınında veya pazar yerlerinde perakende satışa sunan üreticiler ile henüz satışa konu edilmemiş mallarını üretim yapılan yerdeki tasnifleme ve ambalajlama tesisi, sınai işletme veya toptancı haline götüren üreticiler hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER:

Ek-1: Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak

          Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (1 Adet - 5 Sayfa)

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız