• E-Posta
  • Yazdır

D-8 Menşe İspat Belgesi 094 Sayılı Genelge 05.12.2016


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


 

Bilindiği üzere; 13/05/2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan ve 23/02/2011 tarihli ve 6157 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” 18/04/2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın ekini teşkil etmek üzere 04-08/07/2008 tarihlerinde Malezya’da kabul edilen “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları” da 18/04/2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bu kapsamda tercihli rejime konu olacak eşyanın menşei, düzenlenecek bir menşe ispat belgesinin ibrazı suretiyle ispatlanacaktır.

Konfederasyonumuzun ve Birliklerimizin 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri Nolu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliğiyle menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanması hakkında yetkilendirilmiş olması çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce Konfederasyonumuza gönderilen yazılara istinaden D-8 Üyesi Devletler’e yapılacak ihracatta kullanılacak olan menşe ispat belgesi, menşe ispat belgesi için başvuru formu ve ihracatçı beyanı basımından önce anılan Bakanlığın onayına sunulmuş ve Bakanlık tarafından uygun bulunarak belgeler Konfederasyonumuzca basılmıştır.

Bu bağlamda; D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında D-8 Üyesi Devletler’e yapılacak olan ihracatta kullanılacak olan menşe ispat belgesi 6 nüsha olarak düzenlenmektedir. Öncelikle menşe ispat belgesi ve başvuru formu ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulacaktır. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi Konfederasyonumuza faks ile gönderecek ve tarafımızca uygun bulunması halinde Birlik, yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki  “6 No’lu Gözlemler” kutusunu tasdik edecek, beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivleyecek ve kalan dört nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verecektir.

İlgili mevzuat gereğince, esnaf ve sanatkarlarımızca ihracatta kullanılacak olan   D-8 Menşe İspat Belgesi Konfederasyonumuz tarafından, birliklerimize talepleri doğrultusunda gönderilecektir.

              Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.BİLGİ İÇİN:

FEDERASYONLARNaci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız