• E-Posta
  • Yazdır

Vergi Düzenlemeleri hk. 002 Sayılı Genelge 02.01.2013


VERGİ DANIŞMANLIĞI

 

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Maliye Bakanlığı, 2012 yılına ait yeniden değerleme oranını %7,8 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı 800 TL Oldu

2012 yılında 770 TL olarak uygulanan fatura kesme zorunluluğuna dair tutar, 2013 yılı için 800 TL’ye yükseltilmiştir. Bir başka ifade ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak olan mal ve hizmet satışları tutarının 800 TL’yi geçmesi halinde perakende satış fişi veya yazarkasa fişi yerine fatura kesilmesi zorunludur. Ayrıca, tutarı ne olursa olsun, müşterinin talep etmesi halinde her türlü mal ve hizmet satışlarında yine fatura kesilmesi gerekmektedir.

 

2013 yılında uygulanacak amortisman sınırı 800 TL’ye yükselmiştir. Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, bu tutarın (KDV hariç) altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.

 

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri Yüzde 7,8 Oranında Arttı

 

Esnaf ve sanatkârlardan, alım-satım işi ile uğraşanların 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, yıllık alış tutarları 150.000 TL’yi, yıllık satış tutarları 200.000 TL’yi; alım-satım işinin dışındaki işlerle uğraşanların 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL’yi; hem alım-satım hem de hizmet işlerini birlikte yapanların, iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarlarının toplamı 150.000 TL’yi aşanlar, 2014 yılında birinci sınıf tüccar sayılacak ve bilanço esasına göre defter tutacaklardır.

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN PARASAL ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

 

2013 Yılında Kira Sınırı Büyükşehirlerde Yıllık 5.300 TL Olarak Uygulanacak

 

  Esnaf ve sanatkârların, kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedeli toplamı 2013 yılında Büyükşehir belediye sınırları içinde 5.300 TL’yi, diğer yerlerde 3.700 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Geçmesi halinde ise bu esnaf ve sanatkârlar, (diğer şartları sağlasalar bile) 2014 yılının başından itibaren gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır.

 

  İşyeri mülkiyetinin esnaf ve sanatkârların kendilerine ait olması, kira bedeli ile ilgili sınırlamanın geçersiz olmasını sağlamamaktadır. Böyle durumlarda işyerinin emsal kira bedeline bakılmakta olup emsal kira bedeli yukarıdaki sınırların üzerinde olan esnaf ve sanatkârların da gerçek usulde vergiye tabi olmaları gerekmektedir.

 

           

                        Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da Yeniden Belirlendi

 

Aşağıdaki tabloya göre 2012 yılında yıllık alış ve satışlarının toplamı ile hasılatlarının toplamı tabloda yazılı olan tutarları aşan esnaf ve sanatkarlar,

2013 yılının başından itibaren gerçek usule tabi olacak ve işletme defteri tutacaklar.

 

 

2013 Yılında

2014’de Basit Usule Tabi Olacaklar

1.

Satın aldıkları malları olduğu gibi

Yıllık alımları tutarı

75.000 TL'yi aşanlar

veya işledikten sonra satanların

Yıllık satışları tutarı

110.000 TL'yi aşanlar

2.

Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların

37.000 TL'yi aşanlar

bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı

3.

1 ve 2 numaralı satırlardaki işlerin birlikte yapılması

75.000 TL'yi aşanlar

halinde yıllık satışlarının tutarı ile iş hasılatı toplamı

Çay, Şeker, İçki, Sigara ve Akaryakıt Satanların Alış ve Satış Tutarları da Arttırıldı

 

Milli Piyango, akaryakıt, çay, şeker, içki, sigara ve bunlar gibi kar oranları emsallerine göre düşük olarak tespit edilen ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârların basit usule tabi olma şartlarını Maliye Bakanlığı ayrıca belirliyor. Bu ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârlardan 2013 yılında yıllık alış ve satışlarının toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar üzerinden hesaplanacak hadleri aşanlar, 2014 yılında gerçek usulde vergiye tabi olacak ve işletme defteri tutacaklar. 2013 yılında, belirtilen hadleri aşmayan esnaf ve sanatkârlar ise, diğer şartları da yerine getirmeleri kaydıyla 2014 yılında da basit usule tabi olmaya devam edebilecekler. Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar üzerinden belirlenecek olan hadler, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hesaplamalar doğrultusunda tespit edilecektir.

 

 

Ürünün Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları

Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alış

Yıllık Satış

Yıllık Alış

Yıllık Satış

Değerli Kağıt

118.000 TL

139.000 TL

160.000 TL

180.000 TL

Çay-Şeker

94.000 TL

118.000 TL

110.000 TL

150.000 TL

Milli Piyango, Hemen Kazan, Süper Toto vb.

94.000 TL

118.000 TL

110.000 TL

150.000 TL

İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto, Sigara, Tütün

94.000 TL

118.000 TL

110.000 TL

150.000 TL

Akaryakıt (LPG Hariç)

139.000 TL

150.000 TL

180.000 TL

200.000 TL

 

                       

Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Devam Ediyor

 

Basit usule tabi esnaf ve sanatkârların, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemelerine ilişkin uygulama 31 Aralık 2013 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre basit usule tabi esnaf ve sanatkârlar, 2013 yılında da toplu belge düzenleyebilecekler.

 

Ücret Gelirlerinin 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

2013 yılında ücret gelirlerine uygulanacak Gelir Vergisi tarifesi yeniden belirlenmiştir. Buna göre 2013 yılında elde edilen ücret gelirleri;

10.700 TL’ye kadar                                                                            yüzde 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası                           yüzde 20

94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası                            yüzde 27

94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası        yüzde 35

oranında vergilendirilecektir. 

Ücret Dışındaki Gelirlerin 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

2013 yılında ücret dışındaki (örneğin basit usulde veya gerçek usulde ticari kazanç, kira geliri gibi) gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

10.700 TL’ye kadar                                                                            yüzde 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası                           yüzde 20

60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası                            yüzde 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, fazlası        yüzde 35

 

Kira Gelirinde İstisna Sınırı 3.200 TL Oldu

Konut kira geliri elde edenler için getirilmiş bulunan ve 2012 yılında 3.000 TL olarak uygulanan istisna tutarı 2013 yılında 3.200 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler (basit usule tabi gelir vergisi mükellefleri dahil) yararlanamamaktadırlar.

 

Çalışanlara İşyerinde Verilen Yemeğin Vergi Dışında Bırakılan Tutarı 12TL

İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde çalışanlara yemek verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2013 yılında 12 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu menfaatin yemek veya yemek çeki ve benzeri şekilde sunulması yerine nakit olarak verilmesi halinde bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

Sakatlık İndirimi Artırıldı

Engelli çalışanların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi sırasında uygulanan sakatlık indirimi tutarları 2013 yılında uygulanmak üzere, birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde En Düşük Çevre Temizlik Vergisi 23 TL Oldu

 

Esnaf ve sanatkârların 2013 yılında ödeyecekleri Çevre Temizlik Vergisi tutarları artırıldı. Yeni rakamlara göre işyerleri, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan esnaf ve sanatkârların ödeyecekleri vergi miktarının en düşüğü 23 TL olurken en yükseği ise 2.875 TL’ye yükseltildi.

İşyerleri için 2013 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarını gösteren tablo aşağıdadır.

 

 

 

2013 Yılında Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde

Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)

 

Bina Grupları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.300

1.800

1.500

1.180

970

2. Grup

1.500

1.100

860

700

590

3. Grup

970

750

590

470

370

4. Grup

470

370

280

230

180

5. Grup

280

230

160

150

118

6. Grup

150

118

80

70

50

7. Grup

50

40

28

24

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 Yılında Büyükşehir Belediyelerinde

                      Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)

 

Bina Grupları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.875

2.250

1.875

1.475

1.212

2. Grup

1.875

1.375

1.075

875

737

3. Grup

1.212

937

737

587

462

4. Grup

587

462

350

287

225

5. Grup

350

287

200

187

147

6. Grup

187

147

100

87

62

7. Grup

62

50

35

30

23

 

 

 

 

 

 

 

Çevre temizlik vergisi Büyükşehir belediyelerinde yüzde 25 artırımlı olarak uygulanıyor. Bu nedenle her yıl iki farklı tarife yayımlanıyor. Bu tarifelerde yer alan bina gruplarını belirlemeye Bakanlar Kurulu, bina derecelerini belirlemeye ise Belediye Meclisleri yetkili.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi 2013 yılında su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak uygulanacaktır.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi ile üstteki 1. tarifede yer alan tutarlar, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yüzde 7,80 Oranında Arttı

2013 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi de diğer vergiler gibi yüzde 7,80 oranında artırılmıştır. İlk taksiti Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin 2013 yılı tarifesi aşağıdadır.

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

I SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, ve benzerleri

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

1300 cm³ ve aşağısı

517

361

203

153

56

1301 – 1600 cm³’e kadar

827

620

361

255

99

1601 – 1800 cm³’e kadar

1.457

1.141

672

410

160

1801 – 2000 cm³’e kadar

2.295

1.770

1.040

620

246

2001 – 2500 cm³’e kadar

3.443

2.500

1.562

934

371

2501 – 3000 cm³’e kadar

4.799

4.175

2.609

1.405

517

3001 – 3500 cm³’e kadar

7.308

6.576

3.962

1.979

727

3501 – 4000 cm³’e kadar

11.489

9.921

5.844

2.609

1.040

4001 cm³ ve yukarısı

18.803

14.100

8.351

3.755

1.457

2-Motorsikletler

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

150 – 250 cm³’e kadar

99

76

56

36

16

251 – 650 cm³’e kadar

203

153

99

56

36

651 – 1.200 cm³’e kadar

517

308

153

99

56

1.201 cm³ ve yukarısı

1.249

827

517

410

203

 

II SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1. Minibüs

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

 

620

410

203

2. Panelvan ve motorlu kara-vanlar (Motor Silindir Hac.)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1.900 cm³ ve aşağısı

827

517

308

1.901 cm³ ve yukarısı

1.249

827

517

3. Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yeri)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

25 kişiye kadar

1.562

934

410

26-35 kişiye kadar

1.874

1.562

620

36-45 kişiye kadar

2.085

1.770

827

46 kişi ve yukarısı

2.500

2.085

1.249

4. Kamyonet, kamyon, çe-kici ve benzerleri (Ağırlık)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1.500kg.’a kadar

558

371

183

1.501-3.500 kg.’a kadar

1.124

653

371

3.501-5.000 kg.’a kadar

1.687

1.405

558

5.001-10.000 kg.’a kadar

1.874

1.562

748

10.0001-20.000 kg.’a kadar

2.250

1.874

1.124

20.001 kg. ve yukarısı

2.815

2.250

1.309

 

Maktu Damga Vergisi Tutarları Yüzde 15 Arttı

Damga vergisindeki maktu tutarlar yüzde 15 oranında artırılmıştır. Buna göre, 2013 yılında verilecek beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannameleri için 39,65 TL, kurumlar vergisi beyannameleri için 53,00 TL, katma değer vergisi ve muhtasar beyanname ile diğer vergi beyannameleri için 26,25 TL, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için de 19,55 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. 

 

Basit Usul Muhasebe Ücretleri Yeniden Belirlendi

Meslek kuruluşlarımızın bünyesinde oluşturulan muhasebe bürolarında verilen basit usul muhasebe hizmetleri karşılığı için 2013 yılından itibaren tahsil edilecek tutarlar aşağıdaki gibidir.

 

I.GRUP ODALAR

Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde 25,00.-TL

Diğer ilçelerinde;  10,00.-TL

 

II. GRUP ODALAR

Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde; 20,00.-TL

Diğer ilçelerinde; 10,00.-TL

 

III. GRUP ODALAR

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli iller ile ( Diyarbakır-Samsun-Erzurum) bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde. 15.00.-TL

Diğer ilçelerinde; .10,00.-TL

 

Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde: 10,00.-TL

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız