• E-Posta
  • Yazdır

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 007 Sayılı Genelge 17.01.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulamaya konulan 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” kapsamında esnafımızın kayıt ve/veya onay işlemlerini yapması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelik ile gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca, yönetmeliğin Ek-1 inde onay kapsamındaki gıda işletmeleri belirtilmekte olup, bunun dışındaki işletmeler ise kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri olarak tanımlanmaktadır.

Gıda işletmecilerine, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurma ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlama zorunluluğu getirilmişti.

Bu bağlamda, gıda işletmelerinden kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için başvuru sırasında istenilen bilgi ve belgeler arasında yer alan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” bulunmayanların kayıtları yapılmamaktaydı. 

Diğer taraftan, esnaf ve sanatkarlarımıza ait işyerlerinin yer aldığı birçok binada henüz iskan alınmamış olmasına bağlı olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, sözü edilen işyerlerinin faaliyetlerini geçici ruhsatlar ile devam ettirdiği ve dolayısıyla geçici ruhsatların da İl Müdürlüklerince kabul edilmemesi nedeniyle kayıt işlemlerini yaptırmak üzere İl/İlçe Müdürlüklerine başvuran esnaf ve sanatkarlarımız mağdur olmakta ve kayıt işlemlerini yaptıramayan gıda işletmelerine idari yaptırımlar uygulanmaktaydı.

Bu çerçevede, 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazetede Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış ve bir örneği genelgemiz ekinde sunulmuştur.(Ek-1)

Söz konusu yönetmeliğin;

1 inci maddesi ile, “Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.” hükmü ile,

4 üncü maddesi ile; 17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“Bu Yönetmelik kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri tek başına sınai faaliyet yapılmasına izin vermez. İşletme kayıt ve onay belgelerinin geçerli olabilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması zorunludur. Bu ruhsatın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde işletme kayıt ve onay belgelerinin geçerliliği kendiliğinden sona erer.”

hükmü yürürlükten kaldırıldığından, gıda işletmecilerimizin kayıt işlemleri sırasında istenen “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” artık istenmeyecektir.

          Bu çerçevede; gıda işletmelerine 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri;

-     17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği,

-     27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,

-     17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

-     17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

kapsamında verilen belgelerdir.

          Bu belgelerin alınması diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre verilen izin veya ruhsatların alınması mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

Diğer taraftan,

-   Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri; yönetmeliğin Ek-2’deki

1-      Dilekçe

2-      Beyanname(Ek-2)

-   Gıda üreten işletmeciler; yönetmeliğin Ek-3’teki

1-   Dilekçe

2-   Beyanname(Ek-2)

3-   Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı

ile kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

-   Ayrıca, söz konusu yönetmelik ile yeniden düzenlenen ve genelgemiz ekinde yer alan onay kapsamındaki gıda işletmeleri (Ek-3);

1-   Dilekçe

2-   Beyanname genel kısmı(Ek-4)

3-   Beyanname özel kısmı(Ek-5)

4-   İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi

5-   İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge

ile kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

-   Yine söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik ile; “Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda”; Onaya tabi gıda işletmesinin uygun bulunmaması halinde işletmenin eksiklikleri belirtilerek onay başvuru dosyası gıda işletmecisine iade edilecektir.

-   Ayrıca, kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları;

1-      Gıda Üretimi

2-      Depo, perakende, toplu tüketim işletmeleri

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve söz konusu yönetmeliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız