• E-Posta
  • Yazdır

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri 011 Sayılı Genelge 31.01.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kanun; çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hariç olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

6331 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelikler, 29 Aralık 2012 tarihinden itibaren Resmi Gazetede yayımlanmaya başlamıştır.

Söz konusu yönetmelikler Konfederasyonumuza taslak halindeyken gönderilmiş ve teşkilatımızın görüşleri talep edilmiştir. Konfederasyonumuzca taslak yönetmeliklere ilişkin görüşler ilgili teşkilatımızdan toplanarak Bakanlığa iletilmiştir.

29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan:

- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsamaktadır.

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İş güvenliği uzmanları, söz konusu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yapacaktır:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına yılda en az 60 dakika.

b) Diğer işyerlerinde:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

görev yapacaktır.

Ancak bu yükümlülüklerin uygulanmasında 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde bir geçiş süreci öngörüldüğünden;

- Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

- 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

- Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra

geçerli olacaktır.

Ayrıca 31/01/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan:

- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin (İSGB) kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin (OSGB) yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsamaktadır.

Söz konusu Yönetmelik ile, işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri de belirlenmiştir.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından söz konusu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü, işverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri ile çalışanların hak ve yükümlülükleri de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Ayrıca 31/01/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan:

- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile:

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsamaktadır.

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi ekibi, tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve analizi, risk kontrol adımları, dokümantasyon, risk değerlendirmesinin yenilenmesi gibi başlıkların detayları söz konusu Yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Risk değerlendirmesi yapılırken işveren tarafından oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde yer alması gereken “işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri” bulundurma zorunluluğu 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilecektir. Bakanlıkça, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yayımlanacaktır.

18 Ocak 2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan:

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği ile:

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri belirlenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsamaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yukarıda belirtilen Yönetmelikler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarının uygulanacağı öngörülmektedir. Bu itibarla; esnaf ve sanatkarlarımızın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için bilgilendirilmelerini teminen ilgili odalara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

Ek-1: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik

Ek-2: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği


Ek-3:
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Ek-4: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Ek-5: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik


Ek-6: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız