• E-Posta
  • Yazdır

Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeli 015 Sayılı Genelge 06.02.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 03 Ağustos 2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmi Gazetede “Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, bunların kombinasyonları veya bunların üretiminde kullanılan madde ve malzemelere ilişkin iyi üretim uygulamaları ile bu madde ve malzemeleri üreten ve işleyen işletmelerin kayıt işlemlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelik kapsamında, yönetmeliğin Ek-5’de yer alan gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelere, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlama zorunluluğu getirilmişti.

02 Şubat 2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile bu zorunluluk;

-    “Yönetmeliğin Ek-5’de yer alan gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır.”

şeklinde değiştirilmiş ve aynı yönetmeliğin;

2 inci maddesi ile; 03 Ağustos 2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik”in 7 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“Bu Yönetmelik kapsamında verilen işletme kayıt belgeleri tek başına sınai faaliyet yapılmasına izin vermez. İşletme kayıt belgelerinin geçerli olabilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması zorunludur. Bu ruhsatın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde işletme kayıt belgelerinin geçerliliği kendiliğinden sona erer.”

hükmü yürürlükten kaldırıldığından, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelerden kayıt işlemleri sırasında istenen “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” artık istenmeyecektir.

 

 

Diğer taraftan,

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşletmeler;

1. Dilekçe ve Beyanname

2. Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı

3. Gıda işletmecisi ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adına ilişkin yazılı beyan (Güncel bilgilerini içeren ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti); gıda işletmecisi esnaf siciline kayıtlı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti

4. Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylanmış örneği, meslek odası bulunmayan meslek mensuplarının adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları beyanı ile gıda işletmecisiyle yaptıkları sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren liste

ile kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve söz konusu yönetmeliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER:

Ek-1 Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik

Ek-2 Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Ek-3  İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi Örneği

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız