• E-Posta
  • Yazdır

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 028 Sayılı Genelge 03.04.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

-   1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ncı ve 127 nci maddelerine dayanılarak portör muayenesi yapılması yerine, 663 sayılı Sağlık Bakanlığının ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi ile anılan Kanunun 126 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile hijyen eğitimleri verilmesi hükmü getirildiği,

-   Diğer yandan mezkur Kanunun yine aynı Kararname ile değişik 127 nci maddesi ile 126 ncı maddede belirtilen işyerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu işyerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme halinin belirlenmesine,  hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörüldüğü,

belirtilmekte olup, ilgili kurum temsilcileriyle yapılan görüşmelerden sonra taslağı oluşturularak tarafımıza gönderilen “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” taslağının incelenerek, söz konusu taslağa ilişkin görüşler talep edilmektedir. 

            Söz konusu “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” taslağının bir örneği ekte sunulmaktadır.       

Bu doğrultuda, konunun ilgili odalarınıza duyurularak, taslakla ilgili görüşlerinizin aşağıda yer alan tablo formatına uygun şekilde ivedilikle 05 Nisan 2013 tarihine kadar Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda bercan@tesk.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-

 

 

 

 

        EKLER:

       Ek-1 Hijyen Eğitimi Yönetmelik Taslağı (1 adet-3 sayfa)

 

 

 

 

 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız