• E-Posta
  • Yazdır

Türk Malı Belgesi 033 Sayılı Genelge 11.04.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Konfederasyonumuzca Avrupa Birliği Bakanlığı’na gönderilen 06.12.2012 tarihli ve 2452 sayılı yazıda; Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’nün 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgeleyen Türk Malı Belgesi’nin, Yerli Malı Belgesi’nde olduğu gibi ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olanlar için ticaret ve sanayi odalarınca, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olanlar için ise esnaf ve sanatkarlar odalarınca verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Avrupa Birliği Bakanlığından alınan 12/02/2013 tarihli ve 522 sayılı yazıda; Konfederasyonumuza bağlı üyelerin IPA Projeleri kapsamında yüklenici olmaları durumunda, halihazırda basımından ve satışından sorumlu olduğumuz “Yerli Malı Belgesi”nin yerine bu defa “Türk Malı Belgesi”nin basım, satış, kabul ve onayı için de yetkilendirilmemizin uygun olacağı bildirilmiştir.

Bu gelişmeleri takiben, 04/02/2013 günü Avrupa Birliği Bakanlığı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Konfederasyonumuzun katılımıyla düzenlenen toplantıda basımı, satışı ve onayı bu defa Konfederasyonumuzca gerçekleştirilecek belge ile söz konusu belgeye ilişkin usul ve esaslar konusunda mutabakata varılan ilkeler belirlenmiştir.

Bu çerçevede; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Konfederasyonumuz tarafından bastırılacak “Türk Malı Belgesi”nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların; 5362 sayılı Kanun, 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 77 seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ve 20/04/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca Konfederasyonumuz tarafından hazırlanarak, yapılacak işlemlerim ve denetim sistemi hususundaki açıklamanın Bakanlığa bildirilmesi istenmiştir.

AB Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile diğer kurumlar tarafından öngörülen hususlar dikkate alınarak Konfederasyonumuzca “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Türk Malı Belgesi” hazırlanmış ve Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 20/02/2013 tarihinde yapılan toplantısında onaylanan usul ve esaslar ile “Türk Malı Belgesi”ne ilişkin taslak metinler AB Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkililerince incelenerek uygun görüldüğü, AB Bakanlığı’nın 18/03/2013 tarihli yazısı ile bildirilmiştir. Ayrıca, Türk Malı Belgesinin basımı ile ilgili süreç tamamlanmış olup, basılan belgeler Birliklerimize gönderilecektir.

Konfederasyonumuz tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi, 1 Mayıs 2013 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacaktır. Birliklerimizin, Türk Malı Belgesi için 1 Mayıs 2013 tarihine kadar belge taleplerini Konfederasyonumuza iletmeleri ve 1 Mayıs 2013 tarihinde belge satışına başlayacak şekilde hazır olmaları gerekmektedir. Birliklerimiz tarafından 1 Mayıs 2013 tarihine kadar Yerli Malı Belgesi de kullanılmaya devam edilebilecektir. İlgili esnaf ve sanatkarların taleplerine göre, Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi düzenlenebilecektir.

1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren, IPA Fonları İhaleleri için Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak sadece Türk Malı Belgesi kullanılacaktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kuruluş tarafından kabul edilmeyecektir.

Diğer taraftan, “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 9 uncu maddesi uyarınca, belge satış ve onayı Birliklerimiz tarafından yapılacağından, Birlikte görevli iki kişinin Birlik Yönetim Kurulunca alınan bir kararla bu konuda yetkilendirilmesi gerekmektedir.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında verilecek Türk Malı Belgesine ilişkin olarak yetkilendirilen bu kişilere yönelik Nisan ayı içerisinde eğitim planlanmakta olup, eğitim programı, tarihi ve yeri daha sonra bildirilecektir.

Konfederasyonumuzun web sayfasında “Mevzuat” bölümünde “Usul ve Esaslar” içerisinde yer alan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar’ın incelenerek, belgenin tanzim ve onay işlemlerinin buna göre yürütülmesi ve yerine getirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız