• E-Posta
  • Yazdır

Türk Malı Belgesi 051 Sayılı Genelge 31.05.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Malumları olduğu üzere, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Fonları Kapsamında açılan ihalelerde kullanılmak üzere, AB Bakanlığı’nın talimatı ve olumlu görüşleri ile Konfederasyonumuz tarafından “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesinin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Türk Malı Belgesi” hazırlanarak 11.04.2013 tarihli ve 33 sayılı genelgemiz ile Birliklerimize duyurulmuştur.

Belgenin kullanımının bağlayıcı olduğu 1 Mayıs 2013 tarihinden önce sözleşme makamlarının da katılımıyla 26 Nisan 2013 tarihinde Konfederasyonumuzca Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esasların müzakere edilmesini ve uygulamacıların bilgilendirilmesini amaçlayan eğitim programı düzenlenmiştir.

26 Nisan 2013 tarihinde Konfederasyonumuzca gerçekleştirilen eğitim programında sözleşme makamlarınca da iştirak edilen görüşler neticesinde, 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Birliklerimiz tarafından verilmeye başlanan Türk Malı Belgesi’nin satış ve onay işlemlerinde takip edilecek “Usul ve Esaslar” metninde, “Belgelerin Basımı” başlıklı 6 ncı; “Belge Onayı” başlıklı 9/7 nci; “Belgelerin muhafazası ve İmhası” başlıklı 10/1 inci; “Hüküm Bulunmayan Haller” başlıklı 12 nci maddelerinin ilgili kısımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Belgelerin Basımı

·         3’üncü kutuda Sözleşme Makamının adı ve Sözleşme tarihi ve numarası,

·         9’uncu kutuda, sıra no, eşyanın cins ve nev’i ve eşyaya ilişkin ticari terimlerin hiçbir şekilde tereddütte yer vermeyecek şekilde tanımı ve eşyayı tanımlayıcı ve ayırt edici seri numarası, imalat numarası vs. bilgiler, işaretler ve semboller belirtilmelidir.

Belge Onayı

·         Belge, ilgili IPA sözleşmesinde yer alan her bir mal veya malzeme için ayrı ayrı düzenlenir. Üreticisinin aynı olması halinde, birden fazla mal veya malzeme için tek bir belge düzenlenebilir. Bu durumda, Belgenin 9 uncu kutusunda, her mal ve malzeme bir satıra yazılacak ve sıra numarası verilecektir. Belgenin 9 uncu kutusunda madde aralarında boşluk bırakılmayacak ve son kaydın altına sonradan ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgi ile iptal edilecektir.

Belgenin 9 uncu kutusunun tüm eşyanın kaydedilmesine imkan tanınacak şekilde yeterli büyüklükte olmaması halinde, yeni bir belge kullanılacak veya ilgili mal ve malzemelerin kayıtlı olduğu ekli liste düzenlenecektir. Liste eklenmesi halinde belgenin 9 uncu kutusunda, ilgili mal ve malzemelerin ekli listede kayıtlı olduğuna dair şerh düşülecektir.

Ekli listede her bir mal ve malzeme için sıra numarası verilecek ve belgenin onayından sonra listenin sonuna herhangi bir ilave yapılmasına imkan verilmeyecek şekilde yatay çizgi ardından kullanılmayan boş bölüm çapraz çizgi çekilmek suretiyle iptal edilir.

 

 

Söz konusu listenin sağ üst köşesi üçgen şeklinde katlanacak ve üçgenin iç yüzüne Birliğin mührü ve bu mühür üzerine Belgenin onayını gerçekleştiren iki görevlinin imzası tatbik edilecek ve liste Belge ekine iliştirilecektir.

Belgelerin Muhafazası ve İmhası

·         Birlik tarafından onaylanarak muhafaza edilen belge ve ekinde yer alan diğer tüm vesaikin en az yedi yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekir.

Hüküm bulunmayan Haller

·         Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Konfederasyon, Bakanlık ve ilgili Sözleşme Makamlarının görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

Söz konusu değişiklikler, Konfederasyonumuzun web sayfasında “Mevzuat” bölümünde “Usul ve Esaslar” içerisinde yer alan “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” metnine işlenmiştir.

 “Usul ve Esaslar”da yapılan değişikliklerin incelenerek, belgenin tanzim ve onay işlemlerinin buna göre yürütülmesi ve yerine getirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız