• E-Posta
  • Yazdır

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 058 Sayılı Genelge 24.06.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, yine bu Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen, “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” 18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan mevzuat gereğince; işverenlerin 30/12/2012 tarihi itibariyle işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylarla ilgili önlem almaları gerekmektedir.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanacaktır.

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar Yönetmelikte belirtilen hususlar dikkate alınarak belirlenecek ve Yönetmelikteki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilecektir.

Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulacaktır.

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenecektir.

Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenecektir.

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirecektir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirecektir. 10dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri sektörde hazırladıkları rehber taslaklarından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü acil durum planı rehberleri olarak yayımlanabilecektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yukarıda belirtilen Yönetmelik ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarının uygulanacağı öngörülmektedir. Bu itibarla; esnaf ve sanatkarlarımızın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için bilgilendirilmelerini teminen ilgili odalara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:
Ek-1: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız