• E-Posta
  • Yazdır

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri 066 Sayılı Genelge 18.07.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanun’un 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili eğitim almayanların işverenlerce çalıştırılamayacağı” belirtilmiş olup, fıkra uyarınca çalışanlar ile işverenlerin yükümlülüğü 30/12/2012 tarihi itibariyle başlamıştır.

 

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ise 28706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin:

 

5 inci maddesinde; 6331 sayılı İş sağlığı ve  Güvenliği Kanunu’na göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer almakla birlikte Yönetmeliğin EK-1’deki çizelgesinde yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmalarının zorunlu olduğu,

         Öte yandan, işyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olmakla birlikte çalışanın yaptığı iş “Ek-1” çizelgesinde yer alan işler dışında ise (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesi kapsamında belirtilen mesleki eğitimi alma zorunluluğu bulunmadığı,

 

6 ncı maddesinde; Ek-1” çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun olarak;

- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi,

- Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

- Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

- Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

 

- Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

- Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

- Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler ile,

- Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olmalarının zorunlu olduğu,

 

Ayrıca Yönetmelik kapsamına giren işlerde, 01/01/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 01/01/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayanların da bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edileceği,

 

Geçici 1 inci maddesinde; 31/05/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgelerinin de bu Yönetmelik kapsamında geçerli sayılacağı,

      

7 nci maddesinde ise; İşverenin, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorunda olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

 

Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalar aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER:

Ek-1          Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

(www.tesk.org.tr Adresinde Genelgemiz Ekinde Yer Almaktadır.)

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız