• E-Posta
  • Yazdır

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki Değişiklik 072 Sayılı Genelge 02.08.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanun’un amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kanun; çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hariç olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır.

 

Kanun’un uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Konfederasyonumuzca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucunda; 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 56’ncı maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 38 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Buna göre; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesinde düzenlenen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinden hizmet alma yükümlülüğü, 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/07/2016 tarihinde, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/01/2014 tarihinde başlayacaktır. Kanun’un 7’nci maddesinde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi de işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinden hizmet alma yükümlüğünün başlayacağı tarihe kadar ertelenmiştir.

 

6495 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, sadece iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma yükümlüğü ile bu hizmetlerin desteklenmesi ertelenmiş olup, 6331 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında yer alan risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, çalışanların eğitimi, acil durum planlarının hazırlanması gibi yükümlülükler 30 Aralık 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, işverenlerin söz konusu yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur.

            Risk değerlendirmesi yapılırken işveren tarafından oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde yer alması gereken “işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri” bulundurma zorunluluğu 6331 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde 6495 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle düzenlenen sürelere uygun olarak aranacağından, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinden hizmet alma yükümlüğünün başlayacağı tarihe kadar işverenler, işyerlerinin risk değerlendirmelerini kendileri yapabileceklerdir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Yasemin ERTEKİN Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız