• E-Posta
  • Yazdır

6495 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 074 Sayılı Genelge 12.08.2013


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

2 Ağustos 2013  tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la birlikte 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun  26.ve 33. maddelerine  ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Söz konusu Kanun maddelerinde yapılan değişiklikler arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımızı yakından ilgilendiren hususlar bulunmaktadır.

 

Şöyle ki;

 

1- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun  İdari para Cezalarında indirime gidilmiş ve  26. maddesinin taşımacı esnafımız açısından önem arz eden bazı bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

a) 4925 sayılı Kanunla birlikte taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunluluğu getirilmişti.  Söz konusu      Kanunun 5. maddesine göre yetki belgesi almadan  taşıma faaliyetinde bulunanlara  iki bin altı yüz on beş  lira para cezası uygulanırken 6495  sayılı Kanunla birlikte; yetki belgesi almadan  veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara ilişkin uygulanacak cezada indirime gidilmiş ve uygulanacak ceza bin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmeyeceği,

 

b) 5. maddesinin yedinci fıkrasına aykırı olarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi hâlinde bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği,

 

c) 6. maddesinin birinci fıkrasına göre Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapan taşımacılara  beş yüz Türk Lirası,  6. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasına ve dördüncü fıkrasına göre, çevre kirliliğini önleme, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine aykırı davranan taşımacılara üç yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği,   

 

d) 11. maddesine aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara beş yüz Türk Lirası, ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmeyeceği,

 

e) 5. maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere iki yüz, işletmecisine ise beş yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmeyeceği,

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

2- Söz konusu 6495 sayılı Kanunun geçici madde 3’ü ile birlikte; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33. maddesinde yer alan yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde 31.12.2013 tarihine kadar indirimli olarak alınacak olan güncel tam ücretin “%5”i oranındaki   belge  ücreti, 31.12.2022 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

 

3-  Yine 6495 sayılı Kanunun  23. Maddesi ile birlikte,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa geçici 22. madde eklenmiştir. Söz konusu Kanun maddesi aşağıdaki gibidir;

 

Sürücü belgesi sınıfları, sürücü belgelerine ait esaslar ve sürücü adaylarında aranacak şartlar yönetmelikte belirleninceye kadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinin değişiklikten önceki halleri uygulanır.

 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sürücü belgesi sahibi olanlar ile motorlu taşıt sürücü sertifikası bulunan veya sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanların alacakları sürücü belgelerinin yönetmelikte belirlenen yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi zorunludur. Bu belgelerin değiştirileceği sürücü belgesi sınıfları yönetmelikle belirlenir.

 

Bilgilerinizi ve ilgili odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Yasemin ERTEKİN Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız