• E-Posta
  • Yazdır

26. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları Hk. 076 Sayılı Genelge 23.08.2013


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu,  mesleki ve teknik eğitimin uygulandığı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almakla görevlidir. Söz konusu Mesleki Eğitim Kurulunun 26. toplantısında alınan kararlar   16 Ağustos 2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Teşkilatımızı ve üyelerini yakından ilgilendiren hususlar Konfederasyonumuzca 26. Mesleki Eğitim Kurulu gündemine taşınmış ve  söz konusu Kurulun kararları arasında yer alması sağlanmıştır.

          Bu bağlamda, 26. Mesleki Eğitim Kurulu kararlarının teşkilatımızı ilgilendiren maddeleri aşağıda sıralanmaktadır;

2. Maddesinde, İş yeri açma veya ustalık belgelerindeki vali tarafından imzalanacak kısmın, valinin uygun göreceği bir yetkilinin vali adına imzalayabilmesine,

3. Maddesinde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda güncellemeler yapılmasına ve yapılan güncellemelerin ivedi olarak sonuçlandırılmasına,  karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen 3. madde ile ilgili olarak Konfederasyonumuz;  

v      3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek, çıraklar gibi kalfalarında iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümlerine tabi kılınması,

v      3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek toplam eğitim sürelerinin en az 6 ay (satış elemanlığı eğitimi) ve en fazla  3 yıl (ustalık eğitimi) olarak yeniden düzenlenmesi,

hususları ile ilgili çalışmalar yapılmasını Kuruldan  talep etmiş ve bu  taleplerle ilgili  olarak söz konusu 3.maddenin karara bağlanması sağlanmıştır.

4. Maddesinde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan hayat boyu öğrenme portalına ve e-yaygın otomasyon sistemine, kurum ve kuruluşların yapmakta oldukları hizmetiçi eğitimin dışındaki eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgilerin girilmesi için gerekli koordinenin sağlanmasına,

5. Maddesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün kurum ve kuruluşlarca yapılmakta olan stratejik eylem planlarının ilgili faaliyetlerinde, ilişkili kurum olarak yer almasına ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin yürütülmesinde yer almasına,

6. Maddesinde, Kapsam içi ve kapsam dışında eğitim belgesi alanların bilgilerinin bir veri tabanında toplanması ve bu veri tabanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegre hale getirilmesine,

8. Maddesinde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile 5174 sayılı Kanunun 102’nci maddesi ve 5362 sayılı Kanunun 68’inci maddesi dikkate alınarak, 3308 sayılı Kanun kapsamına giren mesleklerin gözden geçirilerek, bunlardan belgesiz yapılabileceklerin veya daha az bir eğitim süresi ile başarılabilecek olanların kapsamdan çıkarılması ve kapsama dahil mesleklerin sayısının azaltılması konusunda Millî Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK ve TOBB temsilcilerinden bir komisyon oluşturulmasına,

karar verilmiştir.

Bilindiği üzere Konfederasyonumuz ustalık belgesine ilişkin yaşanan haksız uygulamanın çözümü  ile ilgili olarak bu sorunu; birçok Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların  ve  merkezi düzeyde oluşturulan  en üst düzey mekanizmaların gündemine taşımış ve 8. Maddede belirtilen ustalık belgesine ilişkin bir Komisyon oluşturulması kararı da bu çerçevede alınmıştır.  

9. Maddesinde, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamındaki mesleklerin öğretim programlarının gözden geçirilmesine,

10. Maddesinde, Et ve et ürünleri işlemeciliği meslek dalı öğretim programının güncellenmesine,

12. Maddesinde, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık ve ustalık belgeleri ile uygun seviyedeki MYK meslekî yeterlilik belgelerinin aynı hak ve yetkileri sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Bu Bağlamda 26. Mesleki Eğitim Kurulu Kararlarının kesimimizi de yakından ilgilendiren 2. maddesinin işlerlik kazanması sürecine katkı sağlamak adına söz konusu maddenin içeriğine ait hususların ilinizde düzenlenen il İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gündemine taşımanızda fayda görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.  

 

EKLER:

Ek.1  26. Mesleki Eğitim Kurulu Karl. (1 Adet-3 Sayfa)

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız