• E-Posta
  • Yazdır

Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Hk. 079 Sayılı Genelge 06.09.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 20 inci maddesi ile 09/01/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” 29/08/2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesinde belirtilen çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğin,

 İşverenin Yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesinde; işverenin, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumlarda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendireceği, çalışan temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkanları sağlayacağı ve bu kişileri işyerinde ilan edeceği,

Çalışan Temsilcisi Adaylarının Belirlenmesi” başlıklı 5 inci maddesinde;  Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesinin esas olduğu ve aday sayısının işyerindeki zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamayacağı, adayların fazla olması halinde öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak eleme yapılacağı,

 Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; Çalışan temsilcisinin,

a)               İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

b)               En az üç yıllık iş deneyiminin bulunması,

c)               En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması gerektiği, 

Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde üç yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümlerinin aranmayacağı,

Çalışan Temsilcisi Sayısının Belirlenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde; iki ile elli çalışanı bulunan işyerlerinde bir, elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki, yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç çalışan temsilcisinin belirleneceği,

 

 Çalışan Temsilcilerinin Seçilme ve Atanma Koşulları” başlıklı 8 inci maddesinde; Seçimin, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı gizli oylama ile yapılacağı, oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisinin, adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi gibi kriterler esas alınarak işverence belirleneceği, seçim sonuçlarının beş yıl geçerli olacağı, mevcut çalışan temsilcisinin görevinden ayrılması halinde daha önce yapılan seçimde en fazla oy alan sıradaki adayın atanacağı,

Çalışan Temsilcisinin Yetki ve Yükümlülüğü” başlıklı 9 uncu maddesinde; Çalışan temsilcisinin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili olduğu, görevini yürütmesi nedeniyle haklarının kısıtlanamayacağı, ayrıca çalışan temsilcisinin görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduğu,

Çalışan Temsilcisinin Eğitimi” başlıklı 11 inci maddesinde; Çalışan temsilcisinin; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitileceği,

 “Mevcut Seçim veya Atamaların Geçerliliği” başlıklı Geçici 1 inci maddesi ile Yürürlük” başlıklı 12 nci maddesinde ise; anılan Tebliğin yayımından önce yapılan çalışan temsilcisi seçimleri ile atamalarının geçerli sayılacağı ve Tebliğin 29/09/2013 tarihinde yürürlüğe gireceği, 

   hüküm altına alınmıştır.

 

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalar aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

Ek-1:       İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız