• E-Posta
  • Yazdır

Hijyen Eğitimi 084 Sayılı Genelge 22.10.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, ülkemizde başta gıda üretim ve perakende satış yerleri olmak üzere çeşitli sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde çalışanların yaptırmak mecburiyetinde olduğu portör araştırmasına yönelik sağlık muayeneleri, tetkiklerle ilgili 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ve 127 maddeleri 02 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığının ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 582’nci maddesinin 11’nci bendiyle değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik maddeleri ile, belirli zamanlarda yapılması gereken portör muayeneleri ve tetkikleri yapılmayıp bunun yerine 126’ncı maddedeki değişiklikle çalışanların hijyen eğitimleri almasına, 127’nci maddedeki değişiklikle ise hijyen eğitimlerine ilişkin hususların Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının müştereken çıkaracağı bir Yönetmelikle düzenlenmesine hükmedilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” 05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun yukarıda belirtilen ilgili maddelerindeki değişiklik öncesindeki hükmü gereği yapılan portöre yönelik sağlık muayenesi ve tetkikleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik;

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri,

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri,

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları vb.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler,

ile,

a)       Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarını kapsamaktadır.

 

Diğer taraftan, Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamamaktadır.

 

Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak

çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu tutulmuşlardır. Ayrıca, iş yeri sahipleri ve işletenleri bizzat çalışmaları durumunda bu eğitimi almaya mecburdurlar.

 

 

           

Hijyen Eğitimi, “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”nin 7 nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumları tarafından verilecektir. Ayrıca, hijyen eğitimi; komisyonca belirlenmiş olan usul ve esaslara göre işyeri sahipleri ve işletenleri tarafından çalışanlarına kendi imkanları ile de verilebilecektir. Katılımcılara, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumlarınca e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilecektir. Belgeler, kişi mesleğini icra ettiği sürece geçerli kabul edilecektir.

Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, 05 Temmuz 2014 tarihine kadar çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır.

Yönetmelik kapsamındaki işkollarında faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların işyeri sahipleri ve işletenlerce bu eğitimleri almak üzere Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerine bir an önce başvurmalarının sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın, mağdur olmaması bakımından konu hakkında bağlı odalarınız aracılığıyla bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

NOT: Tereddüt duyulan konularda, bulunulan yerdeki Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine veya Konfederasyonumuz AR-GE Müdürlüğü Uzman Bercan ÖĞÜT’ e de başvurulabilecektir.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız