• E-Posta
  • Yazdır

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 009 Sayılı Genelge 13.01.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

.


 

           Bilindiği üzere, tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” 04 Eylül 2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Söz konusu yönetmelikte;

  • İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,

  • Yetkili muayene servisi: İl müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ve yetkisi kapsamındaki tartı aletlerinin periyodik ve stok muayenesi ile tamir sonrası ilk muayene ve damgalama işlemlerinin yapılmasından yetkili ve sorumlu olan, yetkili muayene servis belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

            Adı geçen Bakanlıkça söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Buna göre;

  • Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve  pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kilogram  ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı  aletleri, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecektir.

  • Yukarıda belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kilogram  ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı  aletleri ise Yetkili muayene servislerince muayene edilecektir.

  • Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıl olacak  ve periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınacak, yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun, damgalandığı yıl birinci yıl sayılacaktır.

  • Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Ek-2’de yer alan tartı aleti muayene başvuru formuyla (Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak); il müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri için il müdürlüklerine, yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri için yetkili muayene servislerine, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilecektir.

  • Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları, periyodik muayene yetkisinde bulunan tartı aletlerinin, Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri ise tüm tartı aletlerinin ani muayenelerini yapmada yetkili kılınmıştır.

  • Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri için; il sınırları içerisinde ve sınır komşu illerin hiçbirinde yetkili muayene servisi olmaması durumunda, muayene il müdürlüğü veya sınır komşusu olmayan illerde bulunan muayene başvurusunu kabul eden yetkili muayene servisi tarafından yapılacaktır. Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletlerinin bulunduğu belediyede, belediyenin bağlı olduğu herhangi bir grup merkezi belediye ölçü ayar memurluğu bulunmaması durumunda muayene il müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

  • Yetkili muayene servisleri ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden öğrenilebilecektir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

Ek-1 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ek-2 Tartı Aleti Muayene Başvuru Formu


 
Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız