• E-Posta
  • Yazdır

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 027 Sayılı Genelge 27.02.2017


VERGİ DANIŞMANLIĞI

Bilindiği üzere, 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştur.

Bu kapsamda yapılan değişikliklerle vergi dairelerine verilen “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi için yasal bir alt yapı oluşturulmuştur.

18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sıra no.lu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile; “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

 1-             Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi (stopaj) yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar,  “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

2-             Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB), ilgili olduğu ayı takip eden ayın 23üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir.

3-            “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri, vergi daireleri ve SGK tarafından ayrı ayrı tahakkuk ettirilecek, ayrı ayrı tahakkuk fişi düzenlenecek ve ayrı ayrı ödenecektir.

4-            Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemlerde veren esnaf ve sanatkârlar,  sigorta prim ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirecekler ancak, vergi kesintisine ilişkin bildirimleri, üçüncü ayı takip eden ayın 23üncü günü verilecek olan beyannameye dahil edeceklerdir.

Örneğin; muhtasar beyannamesini üçer aylık dönemler halinde veren kuaför A, Ekim, Kasım, Aralık 2017 dönemine ait olarak sigorta ile ilgili bilgileri Kasım, Aralık ve 2018 yılının Ocak ayının 23. Günü akşamına kadar vereceği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirecek ancak, çalışanların vergi kesintisine ilişkin üç aylık bildirimi ise yalnızca 23 Ocak 2018’de vereceği beyannameye dahil edecektir.

5-            Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, esnaf ve sanatkârların bağlı olduğu vergi dairelerine verilecek. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet bilgileri, bu uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeyecektir.

6-            Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımızın vergi kesintisi yapma ve muhtasar beyanname verme zorunluluğu bulunmadığı halde, yanlarında çalışanlar için 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi verme yükümlülükleri bulunduğundan, çalışanı bulunan basit usuldeki esnaf ve sanatkârlarımızın da Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık olarak vergi dairelerine verme yükümlülükleri bulunmaktadır.

7-            Meslek kuruluşlarımız da çalışanlarından yapmış oldukları vergi kesintileri ile prim ve hizmet bilgilerini aynı şekilde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak vergi dairelerine elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. Bunun için “Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (EK-1) doldurarak vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Bununla beraber, daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere ilgili vergi dairesine kullanıcı adı, parola ve şifre alan meslek kuruluşlarımız mevcut kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile beyannameleri gönderebileceklerdir.

8-            Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme yükümlülüğü; Kırşehir İli merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler / işverenler için 01.06.2017 tarihinde, diğer illerde bulunan mükellefler / işverenler için 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

 

9-            Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i    (EK-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

 

10-          Vergi kimlik numaraları ile sosyal güvenlik kurumu işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesine ilişkin bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 31.03.2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.


1-            Odalarımız ve Birliklerimiz, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi alabileceklerdir. 

 

2-            Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek için aracılık yetkisi almak isteyen, Oda ve Birliklerimiz:


 * Basit usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlarımızın alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını tutan odalarımızın Tebliğ ekindekiBasit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formunu” ( Ek-2),

*İşletme hesabı esasına göre defter tutan esnaf ve sanatkarlarımızın Tebliğ ekindeki “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu’nu ( Ek-3),

doldurarak bağlı oldukları vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

3-             Aracılık yetkisi almış odalarımız ve birliklerimiz ile üyeleri arasında düzenlenmiş olan elektronik beyanname aracılık sözleşmesine ait bilgilerin odalarımız ve birliklerimiz tarafından bu sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde internet vergi dairesine (https://intvrg.gib.gov.tr./) bilgi girişinin yapılması gerekmektedir. Sözleşmelere ilişkin bilgi girişi yapılmaması halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin elektronik ortamda gönderilmesine izin verilmeyecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi ve onay işleminin yapılmasıyla birlikte bu beyanname mükellef/işveren tarafından verilmiş sayılacaktır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER
EK-1  ( EK-1) Talep Formu ( 1 Adet-2 Sayfa)
EK-2 ( EK-2)  Talep Formu ( 1 Adet- 2 Sayfa)

EK-3 (EK-3) Talep Formu (1 Sayfa- 2 Sayfa)

EK-4 (EK-8) “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”  
Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız