• E-Posta
  • Yazdır

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 035 Sayılı Genelge 16.03.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik          11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte, “meslek kuruluşu: pazarcıların  üyesi oldukları  ihtisas odalarının kurdukları  ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar federasyonuna kayıtlı meslek odasını veya ihtisas odası bulunmayan yerlerde en fazla pazarcı üyeye sahip karma nitelikteki esnaf ve sanatkârlar odası”, olarak tanımlanmışken yapılan değişiklik ile söz konusu tanımdan “karma nitelikteki” ibaresi çıkarılarak en fazla pazarcı üyenin kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkarlar odası melek kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan; satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aranılacak şartlarda da değişikliğe gidilmiş ve odaya kayıt şartı “İlgili meslek odasına kayıtlı olmak” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca yeni düzenleme ile;

  • Tahsis ücreti, satış yerinin kullanımı sonrasında belediye meclisince her yıl belirlenecek tarifeye göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilirken, “Tahsis ücretinin günlük tahsil edilmediği durumlarda toplu tahsilatlar bir aylık süreyi aşmayacak şekilde yapılacaktır.”

  • Bazı devir işlemleri (vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde) ile kesintisiz beş yıldır kullanılan satış yerlerinin beşinci fıkra hükmü çerçevesinde (Birbirini takip eden üç takvim yılı içinde 26’ncı maddeye göre üç kez faaliyetten men cezası uygulanmamış olan tahsis sahipleri, birinci fıkra hükmü dışında satış yerlerini 12’nci maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere devredebilir) devir işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:
Ek- Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DAĞITIM:
Gereği İçin: Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu


 Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız