• E-Posta
 • Yazdır

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 051 Sayılı Genelge 12.05.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanun’un 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili eğitim almayanların işverenlerce çalıştırılamayacağı” belirtilmiştir.

 

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ise 28706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak             13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler 18/07/2013 tarihli ve 66 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

 

Buna göre, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; Ek-1” çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun olarak;

 

 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi,

   

 • Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

   

 • Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

   

 • Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

   

 • Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

   

 • Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

   

   

   

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler ile,

   

 • Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olmalarının zorunlu olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

 

         Keza aynı Yönetmelikte değişiklik yapılarak 11/05/2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de söz konusu değişiklikler yayımlanmıştır.

 

         Bu değişikliğe göre;

 

 • Yönetmelik isminde yapılan değişikliğe uygun olarak “g” bendi, “15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen mesleki yeterlilik belgeleri” şeklinde,

   

 • Çalışmaya başlama tarihi 01/01/2013 tarihinden, 01/05/2017 tarihine çekilerek, bu tarihten önce (01/05/2017) çalışmaya başlayanlar için de en az 32 saatlik eğitimi tamamlama ve belge alma hakkı tanınarak madde, “(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.”

   

  şeklinde düzenlenmiştir.

   

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Ek-1   Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


(www.tesk.org.tr) adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız