• E-Posta
 • Yazdır

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Değişiklik 059 Sayılı Genelge 04.07.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun’da teşkilatımızı ilgilendiren değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

 

 • 7033 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile 2/1/1924 tarihi ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve bu çerçevede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak, çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerinde “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı”na ulusal bayram günlerinde çalışıldığında tabi olunacak, Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldığından hafta tatilinde bu harca tabi olunmayacaktır.

   

 • Kanun’un 4’üncü maddesinde, 6948 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde yapılan değişiklik ile sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak zorunda olup, sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı aranacaktır.

   

 • Yine Kanun’un 3’üncü maddesinde, yeni açılan sanayi işletmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren söz konusu Kanun’un 3’üncü maddesi uyarınca doldurup iki ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx) elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.

   

 • Kanun’un 5’inci maddesinde, sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 6948 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için idari para cezası verilecektir.

   

 • Kanun’un 6’ncı maddesi ile 6948 sayılı Kanun’a “Geçici Madde 3” eklenmiştir. Söz konusu geçici maddeye göre; faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, 01/07/2018 tarihine kadar kaydolmayanlar hakkında 6948 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. İşletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği 01/07/2017 tarihinden önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacaktır.

   

   

 • Kanun’un 74’üncü maddesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburi olup, yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburi tutulacaktır.

   

   

 • Kanun’un 85’inci maddesi ile, 6331 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekimlerinin yanı sıra, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecektir. 6331 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, İSG hizmetlerini kendileri üstlenmek istemeleri halinde Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

   

 • Kanun’un 86’ncı maddesi ile, 6331 sayılı Kanun’un “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesinde düzenlenen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bu madde kapsamında olmak üzere işveren veya işveren vekilinin kendi işyerinde yürütebildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenme yükümlülüğü 01/07/2020 tarihine ertelenmiştir.

    

Bilgilerinizi ve söz konusu Kanunun incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız