• E-Posta
  • Yazdır

Diğer mevzuat İşleri 064 Sayılı Genelge 26.07.2017


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İLGİ:  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün

               12/07/2017 tarihli 60716828-010.99E.1678 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere; 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun ilgili maddeleri Konfederasyonumuzun 2017/59 sayılı Genelgesi ile teşkilatımıza duyurulmuş olup, ilgide kayıtlı yazı gereğince Kanunun bazı diğer maddelerinin genelge yapılması zorunluluğu doğmuştur.

  • 7033 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa   74 üncü madde olarak; “Yükseköğretim Kurulu, 1/1/2023 tarihine kadar Devlet yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik bilimleriyle sınırlı olmak üzere, öğrencilerin öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, uygulamalı eğitimin zorunlu kılınacağı bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya belirli fakülte ya da bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkilidir.

    Uygulamalı eğitimleri süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının %35’i ücret olarak ödenir. Uygulamalı eğitim ücretlerini karşılamak üzere ihtiyaç duyulan kaynak, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Yükseköğretim Kurulu hesabına ödenen ve Yükseköğretim Kurulu bütçesine gelir ve ödenek kaydedilerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılmak suretiyle karşılanır. Aktarılan bu tutar, yükseköğretim kurumları bütçesine gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle öğrencilerin hesabına ödenir.

    Öğrencilerin uygulamalı eğitim süresince sigorta primleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre karşılanır.

    Eğitimin planlanması, öğrencilerin yerleştirilmesi, takibi, kaynağın aktarımı, bütçeleştirilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar ile uygulamalı eğitime ilişkin diğer hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

    Bu madde kapsamına giren öğrencilere aynı uygulamalı eğitim dönemi için 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü eklenmiştir. Buna göre; uygulamalı eğitim alacak öğrencilere asgari ücretin net tutarının % 35’i ücret olarak ödenecek olup, eğitim süresince sigorta primleri 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre karşılanacaktır.  

-        7033 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 3093 sayılı Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “cihazlar” ibaresi “cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan” şeklinde değiştirilmiştir.

  -  7033 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile  anılan Kanununun 4 üncü maddesi;

“1) (a) fıkrasında yer alan “üzere;” ibaresi “üzere, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (6) numaralı bent (10) numaralı bent olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“6. Cep telefonları için %6,

7. Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için %2,

8. Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;

a. Kara taşıtları için  %0,4,

b. Diğer taşıtlar için  %0,01,

9. Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil) için %10,”

“10. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için %10,”

“Bu Kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade eder.”

2) (c) fıkrasına “satış bedelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir.

3) (d) fıkrasında yer alan “6 numaralı” ibaresi “10 numaralı”

şeklinde değiştirilmiştir.

- 7033 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile yine aynı Kanunun 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idari para cezası verileceği düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız