• E-Posta
  • Yazdır

TGK-Yumurta Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 087 Sayılı Genelge 27.11.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Kasım 2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Konfederasyonumuzca incelenmiş olup, esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  • “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

 a) A sınıfı yumurta: Gallus gallus var domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan ve Ek-1’de yer alan kalite özelliklerini taşıyan kabuklu yumurtayı,

b) B sınıfı yumurta: Gallus gallus var domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen, A sınıfı yumurtanın Ek-1’de yer alan kalite özelliklerini karşılamayan, doğrudan insan tüketimine sunulmaya uygun olmayan ve işlenmek suretiyle yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun kabuklu yumurtayı,

d) İşletme numarası: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilirken kanatlı işletmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen, bir haneli yetiştirme metodu kodu, iki haneli ülke kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 15 haneden oluşan numarayı,

          i) Yumurta: Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan tüketimine sunulmaya veya işlenmek suretiyle yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun olan ve kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar haricindeki kabuklu yumurtayı,

ifade eder şeklinde değiştirilmiştir.

  • “Hammadde, işlem ve ürün özellikleri” başlıklı 5 inci maddesine yeni bir fıkra olarak, “A sınıfı yumurtaların kalite kusurlarına dair toleranslar eklenmiştir.

Buna göre;

1)  180 adet veya daha fazla sayıdaki yumurtanın kontrolünde kalite özelliklerine dair aşağıda belirtilen toleranslar uygulanır.

a)  Paketleme tesisinden sevk öncesinde % 5

b)  Pazarlama ve satışın diğer aşamalarında % 7

2)  Kontrol edilen yumurta sayısının 180’den daha az olduğu durumlarda kalite kusurlarına dair toleranslar 1 inci maddede belirtilen oranların 2 katı olarak uygulanır.

3)  Ekstra taze yumurtalarda hava boşluğu kriterine dair tolerans uygulanmaz.

4)  Kalite kusurlarına dair tolerans uygulanabilecek yumurta sayısının belirlenmesinde, hesaplanan sayının tam sayı olmaması durumunda, hesap sonucunda bulunan değerden büyük olan en yakın tam sayı esas alınır.

5)  Kalite kusurlarına dair toleranslar çatlak yumurta için uygulanmaz.”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

 

  • “Etiketleme ve işaretleme” başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan;

“a) A sınıfı yumurtada yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kolayca görülebilir, okunaklı ve en az 2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanır. İşletme numarası damgalanırken, yetiştirme metodu kodu, il trafik kodu ve işletmeye özgü kod arasında bulunan ve bilgisayar destekli veri tabanında işletme numarasını 15 haneye tamamlamak için kullanılan sıfırlar damgalanmayabilir. Yetiştirme metodunun tespiti hususunda 22/11/2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yumurtacı Tavukların Korunması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınır. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik olarak verilir (Örnek: Organik yetiştiricilik için 0TR060000060000-01). A sınıfı yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi de damgalanabilir.

b) Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kümeste veya gerekli tedbirleri almak şartıyla aynı işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılır. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış olan A sınıfı yumurta toptan veya perakende olarak satışa arz edilemez. Yetiştirme metodu kodu, A sınıfı yumurtanın etiket bilgilerinde açıklanır. (Örnek: 0: Organik yetiştiricilik)

c) Yumurtanın üzerindeki yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numaralarının kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların % 20’si olarak uygulanır.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, Tebliğin Geçici Maddesi ile “Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine, 16/4/2018 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlama zorunluluğu getirilmiştir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:
Ek-1 Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız