• E-Posta
  • Yazdır

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 002 Sayılı Genelge 03.01.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜÇevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, bu atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 27 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Yönetmenliğin, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesiyle, 24 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" yürürlükten kalkmıştır.


Yönetmelikte, tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel kirliliğin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcılara ücreti karşılığı verilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.


Düzenlemeyle, ülke genelinde 31 Aralık 2019'a kadar kişi başı yıllık plastik torba kullanımının 90'ı, 31 Aralık 2025'e kadar ise 40'ı aşmayacak şekilde azaltılması esas alınmıştır.


Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmeyecek, ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecektir. Sadece çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaf tutulacaktır.


Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.


Bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamayacaktır.


Söz konusu Yönetmelikte; Bakanlığın, il müdürlüklerinin, belediyelerin görev ve yetkileri ile ambalaj üreticilerinin, tedarikçilerin, piyasaya sürenlerin, yetkilendirilmiş kuruluşun, ambalaj atığı üreticisinin yükümlülükleri de belirlenmiştir.


Diğer taraftan, satış noktaları;


- İki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip olması halinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı toplanması ve cinslerine göre tasnifinin sağlanması için ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla,


- Ambalaj bilgi sistemi kullanıcı kodu almamış olan piyasaya süren işletmeleri tespit ederek il müdürlüğüne bildirmekle, kullanıcı kodu almamış işletmelerin ürünlerini satmamakla,


- Ambalaj bilgi sistemine kayıt olmakla, ürettiği, piyasaya sürdüğü ve tedarik ettiği ambalajlara ilişkin ambalaj bilgi sistemi üzerinden bildirim yapmakla,


- Torba kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmekle,


- Plastik torba kullanımının azaltılması amacıyla; 1/1/2019 tarihten itibaren plastik torbaları ücretsiz vermemekle ve ülke genelinde plastik torba kullanımının azaltılmasına yönelik belirlenen hedeflerin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla,


yükümlü kılınmıştır.


Yönetmelikte, ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen tesisler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği doğrultusunda geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almak zorundadırlar. Piyasaya süren tarafından depozito/iade sistemiyle toplanan ambalajların yeniden kullanımı faaliyeti, çevre lisansından muaf tutulmuştur.


Yönetmelik kapsamında yapılması gerekli olan beyan, bildirim, belgelendirme ile belediyelerce hazırlanması öngörülen ambalaj atığı yönetim planlarının ise yönetmelik paydaşlarının kullanımına açılan çevrimiçi program olan "Ambalaj Bilgi Sistemi" üzerinden gönderilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.


Ayrıca, belediyeler, ekonomik işletmeler (ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler ve tedarikçiler), yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış noktaları (toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürünlerin satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerleri), çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularındaki rolleri, ambalajların işaretlenmesi, yıllık geri dönüşüm/geri kazanım hedefleri ile gerçekleşme oranları konularında tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle, ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin eğitim çalışmaları yürütmekle, ambalaj ve ambalaj atığı yönetimine ilişkin duyarlılığı geliştirmek üzere sosyal sorumluluk projeleri yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmakla yükümlü kılınmışlardır.


Diğer taraftan, 2017 yılına ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler, 31/03/2018 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki yıllara ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülecektir.


Bilgilerinizi ve Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.EKLER:


Ek-1 Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız