• E-Posta
  • Yazdır

İşveren Primi Desteği 008 Sayılı Genelge 08.01.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

      Bilindiği üzere; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 15’inci maddesi ile;

“18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması,

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutarın Fondan karşılanacağı, 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki sürelerin 6 ay artırımlı uygulanacağı,

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak;

-5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermesi,

-Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi,

-Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,

şartlarının aranacağı,

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmeyeceği,

Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenlerin bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun yukarıda belirtilen Geçici 15’inci maddesinin uygulanma süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve konu hakkında bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız