• E-Posta
  • Yazdır

Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) Kapsamında İran’a Yapılacak Olan İhracatta Kullanılacak Olan Menşe İspat Belgesi 018 Sayılı Genelge 12.02.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması’nın metni 20/10/2014 tarihli ve 2014/6916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak 04/11/2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anlaşma kapsamında tercihli ticarete konu eşyanın menşeinin ispatı amacıyla kullanılacak menşe ispat belgesine ilişkin usul ve esaslar ise “Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiş ve 30/01/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ve Ekonomi Bakanlığı tarafından İthalat Rejimi Kararında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından, bu kapsamda tercihli rejime konu olacak eşyanın menşei, anlaşmanın “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliğine İlişkin II Nolu Eki”nin 14. maddesi uyarınca Ek’in lahikasında yer alan belge örneğine uygun düzenlenecek bir Menşe İspat Belgesinin ibrazı suretiyle ispatlanmaktadır.

Konfederasyonumuzun ve Birliklerimizin 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri Nolu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliğiyle menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanması hakkında yetkilendirilmiş olması çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2014 tarihli ve 3831053 sayılı yazısına istinaden İran’a yapılacak ihracatta kullanılacak olan Menşe İspat Belgesi ve Menşe İspat Belgesi İçin Başvuru Formu, basımından önce anılan Bakanlığın onayına sunulmuş, Bakanlık tarafından uygun bulunarak belgeler Konfederasyonumuzca basılmıştır.

Bu bağlamda; Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında İran’a yapılacak olan ihracatta kullanılacak olan Menşe İspat Belgesi’ne ilişkin bilgiler 24/03/2015 tarihli ve 30 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

İlgili Tebliğler gereğince, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından kullanılacak olan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında İran’a yapılacak olan ihracatta kullanılacak olan Menşe İspat Belgesi Konfederasyonumuz tarafından, birliklerimize talepleri doğrultusunda gönderilmektedir.

 

 

 

Ancak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 09/02/2018 tarihli ve 16934678-724.01.02/IR sayılı yazıda, ülkemizce düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan “Menşe Şahadetnameleri”nin konsolosluklarca onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan “Menşe İspat Belgesi” olarak kabul edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli tarife tanındığı anlaşılmıştır.

İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, “İran’a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında” menşe şahadetnamesinin değil, “Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmiş “İran (TTA) Menşe İspat Belgesi”nin kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
  BİLGİ İÇİN
FEDERASYONLARNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız