• E-Posta
 • Yazdır

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 032 Sayılı Genelge 03.04.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;


 • 2014 yılında 6518 sayılı Kanun ile; kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik, sanayi uygulamaları içeren mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna olmasına yönelik düzenleme yapıldığı,

 • Söz konusu istisnanın uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15/02/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 • 2017 yılında 7033 sayılı Kanun ile bahse konu istisnanın kapsamının yapım işlerini  de içerecek şekilde genişletildiği,

 • Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin (u) bendi gereğince, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlemlerinin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı,

 • 2015 yılında yayımlanan söz konusu Yönetmeliğin, gerek kamu idarelerinin gerekse sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap veremediği ve sanayinin teknolojik dönüşümüne yeterli katkıyı sağlayamadığının görüldüğü ve bu nedenle mevcut sanayi işbirliği programı modelinin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulması ve sanayi işbirliği programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir uygulama modelinin geliştirilmesi ve mevzuat düzenlemesinin yapılması ihtiyacının hasıl olduğu,

 • Bu çerçevede mevcut Yönetmelikte yapılan revizyon çalışmaları sonrasında Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17/02/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

  bildirilmiştir.

             Bir örneği genelgemiz ekinde yer alan söz konusu Yönetmelik ile ilgili tüm hususlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebilecektir.

              Bilgilerinizi rica ederiz.EKLER:

Ek-1   Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (1 Adet – 11 Sayfa)

          (Ek-1  www.tesk.org.tr  adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)
Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız