• E-Posta
  • Yazdır

İSTİHDAM TEŞVİKİ 035 Sayılı Genelge 06.04.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 27 Mart 2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 25/08/1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçiçi 19 ile Geçici 20 inci maddeler eklenmiştir.

Bu kapsamda yapılan değişikliklerle; istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim ve ücret desteği getirilmiştir.

Söz konusu geçici maddeler ile getirilen düzenlemeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.
 Kanuna eklenen geçici 19 uncu madde:

İş- Kur’ a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında işe alınanların işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla  Kuruma  4/a  ve 4/c olarak bildirilmemiş olmaları, isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında sigortalı olmamaları ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları şartıyla;

- İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında 
                         
- İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; sigortalının prime esas kazanç alt sınrı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,  
Her ay bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

- Bu madde ile sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süre ile uygulanacaktır.

- İşe giriş tarihi itibarıyle 18 yaşından büyük kadın; 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

- İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal sürede ödenmemesi ve Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin  gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılmaz. Ancak, Kuruma olan borçların yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması halinde teşvikten yararlanılabilir. 

- Fon katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.
- Yararlanma süresinin aşılmamış olması kaydıyla, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayırılıp yeniden işe başlamas halinde kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilecektir.

- Bu teşvikten yararlanamakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer teşvik, destek veya indirimlerden yararlandırılmayacaktır.

 Kanuna eklenen geçici 20 uncu madde:
1) 2017 yılında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işyerlerince, İşe giriş tarihi itibarıyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunu  4/a (SSK) bendi kapsamından işe alınanların;

- İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/c bentleri kapsamında  Kuruma bildirilmemiş olmaları,
- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4/b bendi  kapsamında sigortalı olmamaları,
- 2017 yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları, işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için;
- 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek süretiyle işverene prim desteği sağlanır ve bu destek tutarı Fondan karşılanır.
2) Destek kapsamındaki sigortalılar için prim desteği ile birlikte 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 .- TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar,      ücret desteği olarak Kurum tarafndan işverene ödenir. (53,44 x 30=1.603,20.- TL)
- Bu madde ile sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.
- Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır.
 5510 sayılı Kanunun eklenen geçici 74 üncü madde; bu maddenin yürürlük tarihinden önce ilgili kanunlara göre gelir ve aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde ise 25 yaşını doldurmayanların Kanunun 4/a kapsamında sigortalı sayılmalarının, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyeceği,  kesilen aylıkların ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yazılı olarak talep edilmesi halinde yeniden bağlanacağı düzenlenmiştir.
Bilgilerinizi ve yasal değişikliklerin bağlı odalarınız aracılığı ile esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız