• E-Posta
  • Yazdır

KAPASİTE RAPORLARI HK. 038 Sayılı Genelge 17.04.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜBilindiği üzere, kapasite raporu; esnaf ve sanatkarlara ait işyerlerinin kayıt, unvan, personel, sermaye, adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektronik ortamda düzenlenen ve Konfederasyonumuzun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir.


Çalışma/üretim izni alımı, akaryakıt ve kömür temini, ihalelere katılma, sanayi sicil belgesi alımı vb. işlemlerde gerekli olan kapasite raporu, 12 Eylül 2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği” esasları çerçevesinde düzenlenmektedir.


      Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulunduğu Esnaf ve Sanatkar Odaları tarafından tanzim edilmektedir.


Diğer taraftan, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 6 ncı maddesi gereğince, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilmektedir.


Esnaf ve sanatkarlar, ticari faaliyetlerine başlarken vergi dairesine kayıt işlemini müteakiben 5362 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi uyarınca esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili odaya kayıt yaptırmaktadır.


Konfederasyonumuzca, bazı esnaf ve sanatkarların mevcut faaliyetinin yanısıra farklı bir mesleki faaliyete başladığı, bu yeni mesleki faaliyeti çerçevesinde vergi kaydında gerekli ilave işlemini yaptırdığı fakat, bu faaliyetini esnaf ve sanatkar siciline tescil ettirmediği ve dolayısıyla yeni mesleğine ilişkin ilgili odaya kaydının da bulunmadığı ve ayrıca yeni mesleki faaliyeti çerçevesinde işyeri açılışında ve/veya diğer işlemler için gerekli olan kapasite raporunun da ilk mesleği çerçevesinde kayıtlı olduğu oda tarafından tanzim edildiği görülmektedir.


Oysa ki, esnaf ve sanatkarların yürüttükleri ikinci mesleğinin de esnaf ve sanatkarlar siciline tescil ettirilmesi ve daha sonra sicil tarafından ilgili Odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, kapasite raporunun da hangi mesleki faaliyeti ile ilgili tanzim edilecekse o Oda tarafından düzenlenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Üyenin mesleki faaliyeti ile ilgili olmayan odalar tarafından düzenlenen kapasite raporları, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmemekte ve bu da esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetine yol açmaktadır.


Bu şekilde düzenlendiği tespit edilen kapasite raporları Konfederasyonumuzca iptal edilmekte, esnaf ve sanatkar ile teşkilat birimleri üyenin ikinci mesleki faaliyeti çerçevesinde sicile ve ilgili odaya kaydının yapılması gerekliliği hususunda uyarılmakta ve ilgili Oda tarafından kapasite raporunun düzenlenmesi sağlanmaktadır.


Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurularak, kapasite raporlarının buna göre düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız