• E-Posta
 • Yazdır

MUTABAKAT KOMİTELERİ HK. 043 Sayılı Genelge 15.05.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabii odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde kurulacak mutabakat komiteleri, mezkûr kanunun 64’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kendilerine bildirilen mutabakat komitesi kararlarını incelediğinde, mutabakat komitelerinin oluşumunda ve komitece alınan kararlarda uyuşmazlıklar tespit etmiş; bu itibarla söz konusu komitelerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla “Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” Bakanlıkça düzenlenerek 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe göre;

 • Mutabakat komiteleri Kanuna tabi odaya ve/veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odaya kayıtlı şahsın;

  -Çalışma bölgesindeki, Kanuna tabi odalardan hangisine kaydının aktarılacağı,

  -Kanuna tabi odalar veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalardan hangisine kaydının aktarılacağı,

  -Kanuna tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odaların her ikisine de kaydının bulunması durumunda hangi odadaki kaydının silineceği,

  konularını karara bağlar.

 • Aralarında anlaşmazlık bulunan Kanuna tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar ve kendileriyle ilgili olmak üzere üye kaydı yapılmış olan şahıslar ile Bakanlık mutabakat komitesinin toplanması talebinde bulunabilir.

 • Mutabakat komitesinin toplanma talebi bir dilekçe ile Ticaret İl Müdürlüğüne iletilir.

 • Uyuşmazlığın konusuna ve taraflarına göre mutabakat komitesi; Kanuna tabi odalar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda;

  -Çalışma bölgesi aynı ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilçede mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odaların ve Birliğin temsilcisiyle,

  -Çalışma bölgesi farklı ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odalar ve Birlik temsilcisiyle,

  -Çalışma bölgesi il merkez ilçelerini kapsayan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odalar ve Birlik temsilcisiyle,

  -Çalışma bölgesi il merkez ilçelerini kapsayan odalar ile çalışma bölgesi ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odaların ve Birliğin temsilcisiyle toplanır.

 • Kanuna tabi odalarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda;

-Çalışma bölgesi aynı ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilçede mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ilgili odaların temsilcisiyle,

-Çalışma bölgesi farklı ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Birlik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ilgili oda temsilcisiyle,

-Çalışma bölgesi il merkez ilçelerini kapsayan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Birlik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ilgili oda temsilcisiyle,

-Çalışma bölgesi il merkez ilçelerini kapsayan odalar ile çalışma bölgesi ilçe olan odalar arasındaki uyuşmazlıklar ilde mülki amir veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Birlik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ilgili oda temsilcisiyle, toplanır.

 • Anlaşmazlığa konu şahıs, kendisiyle ilgili hususların görüşüleceği Mutabakat Komitesine temsilcisi olarak görevlendirilemez.

 • Komite kararlarına karşı itiraz ilgililer tarafından kararın kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine yapılır. Mahkemenin kararı kesindir. Süresi içinde itiraz yolunun kullanılmaması durumunda da komite kararı kesinleşir.

 • Kesinleşmiş kararlar sekretarya tarafından kesinleşme tarihinden itibaren üç gün içinde Bakanlığa, ilgili sicil müdürlüğüne/müdürlüklerine, kararın taraflarına ve karara konu şahıs ya da şahıslara gönderilir.

 • Karar, uyuşmazlığa konu şahsın sicil kayıtlarında değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde, ilgili sicil müdürlükleri, kesinleşen komite kararının kendilerine ulaşmasından itibaren üç gün içinde kayıtlarında gerekli işlemi yapmak zorundadırlar.

 • Oda kaydının silinmesini gerektiren durumlarda silme işlemi aidat borcunun bulunmaması şartına bağlanamaz.

 • 5362 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin uygulanmasında bu Tebliğ esas alınır. Tereddüt oluşması halinde, Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda hareket edilir.

 

Bilgilerinizi ve ekte bir örneği yer alan Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1: Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin TebliğÇetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız