• E-Posta
  • Yazdır

A.TR DOLAŞIM BELGESİ 049 Sayılı Genelge 23.05.2018


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; 28/09/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/08/2006 tarih ve 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ile; Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ile ilgili işlemler düzenlenmiştir.

   Buna göre; Gümrük Birliği kapsamında olan sanayi ürünü, işlenmiş tarım ürünü ve serbest dolaşımda bulunan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir. Serbest dolaşımdaki eşya, tümüyle Türkiye veya Toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı 3.ülkeler menşeli olup, Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergisi  ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır.

Buna göre; A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin 70 seri no’lu Gümrük Genel Tebliği 03/05/2009 tarihli, 27217 sayılı Resmi Gazete’de ve bu Tebliğde değişiklik yapan 72 seri no’lu  Gümrük Genel Tebliği 11/06/2009 tarihli, 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğler doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılacak olan A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, satış ve onay yetkisi ise Birliklerimize verilmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 21/11/2017 tarihli ve 38850468-602.05-E-00029712435 sayılı yazıda; ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin, ihracatı gerçekleştirecek kişiler/firmalar tarafından ispat edici belgelerle birlikte elektronik ortamda onaylanmasını sağlayan bir yazılımın kurulacağı ve bu kapsamda; bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ve onaylanmasına izin verecek bu sistemin belge vermeye yetkili kuruluşlar tarafından kendi bünyesi tarafından kurulması ve kurulacak bu sistemin Bakanlıkça oluşturulan platform ile entegre çalışması istenmiştir.

Söz konusu yazılımın kurulması ile başvuru, onay ve vize işlemleri elektronik ortamda yapılacak ve yükümlülerin gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan zamandan ve bürokratik işlemlerden tasarruf edilerek ihracat işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi amaçlanmış olup; Konfederasyonumuzca bu işlemlerin yürütülmesini teminen bir yazılım yaptırılmıştır.

28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren tüm işlemler elektronik ortamda yapılacağından herhangi bir aksama yaşanmaması için ihracat yapacak ve/veya yazılımı kullanacak olanların elektronik imzalarını güncellemeleri önem arz etmektedir.

Elektronik imza güncellemesi ile ilgili detaylı bilgi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı firmalardan alınabilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız